Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Folkehelse: Satser på barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner. Kompetansen om fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen skal styrkes og det settes av midler til en informasjonskampanje om fysisk aktivitet.

Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner. Kompetansen om fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen skal styrkes og det settes av midler til en informasjonskampanje om fysisk aktivitet.

- Vi må ta offensive grep for å styrke folkehelsen og forebygge livsstilssykdommer. Gode vaner dannes tidlig og det er særlig viktig at vi legger til rette for gode og likeverdige oppvekstvilkår for barna våre, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

180 millioner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen vil styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene for 2014 legger regjeringen til grunn at 180 millioner kroner skal gå til styrking av tjenesten. Dette tilsvarer en økning på omlag 300 årsverk.

- Skal vi gjøre noe for å forebygge helseproblemer og helseforskjeller må vi starte med barna. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er spydspissen i det forebyggende arbeidet for barn og unge. Tjenesten er gratis, når ut til alle og har høy oppslutning, sier Støre.

I tillegg foreslår regjeringen å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten i videregående opplæring med 16 millioner kroner og i Oslo Indre øst med fire millioner kroner, som et ledd i områdesatsingen Oslo Indre Øst. Totalt vil staten bidra med 25 millioner kroner til en områdesatsing i Oslo Indre Øst, fordelt på budsjettene til de involverte departementene.

Fysisk aktivitet og kosthold

Regjeringen vil legge til rette for daglig fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen. Det foreslås til sammen 7,3 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet til det nyopprettede Nasjonalt senteret for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskolen i Bergen.

- Daglig fysisk aktivitet og sunn mat er viktig for helse og trivsel og for et godt læringsmiljø. I skoler og barnehager når vi alle barn, derfor ønsker vi å heve kompetansen om fysisk aktivitet og kosthold i skoler og barnehager. Det er en investering i barnas framtid, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet, ernæring og læring, og særlig være en ressurs for barnehager, skoler, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, utdanningsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner.

Regjeringen foreslår også fem millioner kroner til en informasjonskampanje om fysisk aktivitet og å styrke arbeidet med å fremme et sunt kosthold med 3,6 millioner kroner.

Øvrige folkehelsetiltak

Regjeringen la våren 2013 fram Folkehelsemeldingen, Meld. St. 34 (2012-2013) God helse – felles ansvar (jf. også Innst. 478 S (2012-2013), og legger i Statsbudsjettet 2014 grunnlag for oppfølging av meldingen. Stortingsmeldingen presenterer en samlet strategi for å utvikle en folkehelsepolitikk for vår tid og styrke det forebyggende arbeidet i helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen foreslår:

  • 8 millioner kroner til en styrking av den nasjonale atomberedskapen. Midlene skal blant annet gå til innkjøp av måleutstyr, økt øvingsaktivitet, kompetanseutvikling og en sterkere beredskapsorganisasjon.
  • 15 millioner kroner til en veilednings- og støtteordning for å stimulere vannverk til å oppgradere gammelt eller dårlig ledningsnett samt andre nødvendige oppgraderinger. Tiltaket skal bidra til helsemessig tryggere og mer stabil vannforsyning.
  • 5 millioner kroner til Mattilsynet for oppstart av arbeidet med å innføre en landsdekkende smilefjesordning i serveringsnæringen. Smilefjes skal informere forbrukerne om hygieniske forhold ved serveringsstedet.
  • 5 millioner kroner til innsamling av data om ungdoms bruk av tobakk, alkohol, narkotika og dopingmidler for å få bedre innsikt i årsaker til og konsekvenser av bruk av tobakk og rusmidler, påvirkning av annen risikoatferd, betydning av debutalder med videre. Oppdraget vil bli gitt til Statens institutt for rusmiddelforskning.
  • 7 millioner kroner til kompetansemiljø for evaluering av folkehelsetiltak og til utvikling av det nasjonale sykdomsbyrdeprosjektet ved Folkehelseinstituttet.
  • 3 millioner kroner til driftstilskudd til Antidoping Norges arbeid mot doping som samfunnsproblem. Driftsstøtte vil gi stiftelsen forutsigbare rammevilkår for dette arbeidet.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter