Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Økt pasientbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for helseforetakene.

- Vi prioriterer en tydelig styrking av pasientbehandlingen, og vi fortsetter opptrappingen av sykehusbudsjettet. God orden i sykehusøkonomien åpner for nye investeringer og bedre behandlinger ved landets sykehus. Økningen er over det som endringer i befolkning og sykdomsbildet tilsier. Dette er et klart uttrykk for at regjeringen satser på pasientbehandling. Økningen gir rom for å følge opp kravene til bedre helse og raskere behandling, blant annet på kreftområdet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Styrkingen gir 2403 millioner kroner til økt og bedret pasientbehandling, hvorav 2053 millioner kroner foreslås til de generelle sykehusrammene, og 350 millioner kroner til særskilte satsinger.

Viktige satsingsområder:

 • Økt behandlingskapasitet for pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser
  De regionale helseforetakene skal innenfor satsingen kjøpe mer behandlingskapasitet fra ideelle virksomheter. Det er et mål å øke antall plasser med om lag 200 totalt i de fire helseregionene. Den økte kapasiteten skal rette seg mot pasienter som både har rus- og psykiske lidelser, pasienter med behov for akutt- og abstinensbehandling, gravide eller småbarnsfamilier med rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov.
 • IKT og medisinskteknisk utstyr
  Regjeringen foreslår 250 millioner kroner for å øke IKT og medisinsk-teknisk utstyr i helseforetakene ut over allerede planlagt nivå.
 • Forskning i sykehusene
  Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til de regionale helseforetakene til styrking av forskning. Midlene skal bidra til å sikre forskning i helseforetakene, deriblant private ideelle sykehus med driftsavtale med helseregionen. Midlene skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning, som grunnlag for å sikre høy kvalitet og trygge og effektive tjenester. Det er særlig viktig med forskning innen områdene hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer inkludert demens. På disse områdene er det etablert nasjonalt forskningssamarbeid på tvers av sykehusene. I tillegg skal styrkingen bidra til mer forskning knyttet til smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose.
 • Klinisk studie av biotilsvarende legemidler
  Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til kliniske studier av bytte mellom biologiske og biotilsvarende legemidler. Formålet med studiene er å dokumentere hvorvidt slikt bytte er trygt og vil kunne skaffe fram gode resultater for pasientene og med stor samfunnsmessig verdi.
 • Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
  Regjeringen foreslår at det opprettes syv nasjonale behandlingstjenester og seks nasjonale kompetansetjenester i 2014. En av disse er Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.
 • Pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft
  Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til pågående pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft i Vestre Viken HF, Bærum sykehus og Sykehuset Østfold HF.
 • Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten
  Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til etablering av system for innføring av ny teknologi i spesialisthelsetjenesten. Målet er å sikre likeverdig tilgang til nye metoder som er trygge, som har dokumentert effekt og som er kostnadseffektive. Systemet vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten og være et viktig virkemiddel for å understøtte kunnskapsbaserte prioriteringsbeslutninger i tjenesten.
 • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Det foreslås at midlene går til det 5-årige nasjonale programmet for pasientsikkerhet, og til å sikre oppfølging av vedtatte lovendringer som gir pasienter, brukere og pårørende innsyns- og uttalerett i tilsynssaker. Videre foreslås det en nasjonal forsøksordning der 497,5 millioner kroner av budsjettrammen til de regionale helseforetakene knyttes til måloppnåelse av bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

I tillegg foreslås det følgende styrkinger:

 • Forskningsstudie på kreftlegemiddel
  Regjeringen foreslår 110 millioner kroner til forskningsstudie av ipilimumab, et nytt legemiddel for behandling av føflekkreft med spredning. Studien vil omfatte pasienter som kan ha nytte av medisinen og der behandlingen er innenfor godkjent bruksområde.
 • Prostatasenter
  Regjeringen foreslår 15,5 millioner kroner til etablering av prostatasentre i de regionale helseforetakene.
  - Sentrene vil legge til rette for at pasienter med symptomer på prostatakreft kan få en rask avklaring av diagnose og god informasjon om videre oppfølging og behandling. De vil også sette pasienten i stand til å ta informerte valg, sier helse- og omsorgsministeren.
 • Overnattingsgodtgjørelse i syketransportforskriften
  Regjeringen foreslår å doble refusjonen fra 350 kroner til 700 kroner per døgn fra 1.1.2014. Den økte satsen vil redusere det pasientene må betale for overnatting. Det vil gjøre det enklere for dem som bor langt fra sykehus å motta spesialisert medisinsk behandling.

I budsjettet er det lagt til rette for en vekst på 6 prosent innenfor offentlig poliklinisk virksomhet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi. For somatisk pasientbehandling legges det til rette for en vekst på om lag 1,6 prosent.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter