Historisk arkiv

Folkehelsemeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

God helse - felles ansvar

Vi trenger en mobilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten, setter i gang kampanje for fysisk aktivitet og sørger for bedre merking av mat.

Folkehelsemeldingen

God helse - felles ansvar

 

Fredag 26. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar".

Vi trenger en mobilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten, setter i gang kampanje for fysisk aktivitet og sørger for bedre merking av mat.

– Vi må forebygge sykdom og fremme helse i alle sektorer i samfunnet. Det er hver enkelts ansvar. Og det er et felles ansvar, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Les hele meldingen Folkehelsemeldingen - God helse - felles ansvar.

Folkehelsemeldingen gir en beskrivelse av helsen i den norske befolkningen og faktorer som påvirker denne. Hovedbildet er at den norske befolkningen har god helse. Levealderen har økt betydelig de siste hundre årene og den øker fortsatt. I 2011 var forventet levealder 79 år for menn og 83,4 år for kvinner.

I dag er det kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, psykiske plager og lidelser, mulskel- og skjelettsykdommer og andre smertetilstander som har størst betydning for befolkningens helse. Kreft og hjerte- og karsykdommer er de mest vanlige dødsårsakene når hele befolkningen ses under ett. Selv om alle grupper i befolkningen har fått bedre helse, er sosiale helseforskjeller fremdeles en utfordring. Det er hjerte- og karsykdommer som skaper de største sosiale forskjellene i tidlig død. Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå tyder på at levealderen vil fortsette å øke til tross for at nye utfordringer med overvekt og fedme sannsynligvis vil bidra til å bremse den positive utviklingen.

I Folkehelsemeldingen setter regjeringen seg som mål:

  • at Norge skal være et av de tre landene i verden som har høyest levelader
  • at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller
  • at vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

Se fremleggingen av meldingen på nett-tv

Pressemeldinger

 

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte kommunesamråd om folkehelse 31. januar 2013. Hensikten var å få innspill fra kommunene til meldingsarbeidet.

Les innspillene Helse- og omsorgsdepartementet fikk til Folkehelsemeldingen