Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Tidlig innsats for livslang læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har fremmet stortingsmelding 16 (2006-07) om tidlig innsats for livslang læring. Meldingen setter særlig søkelyset på utdanningens rolle i forhold til sosial utjevning, der norsk skole står overfor store utfordringer.

Pressemelding

Nr.: 86-06
Dato: 15.12.06

Tidlig innsats for livslang læring

Illustrasjonsbilde Systematisk kartlegging av førskolebarnas språkutvikling. Stimuleringstiltak for barn, både i- og utenfor barnehage, for å bedre språket. Prioritering av støttetiltak for elever med problemer i de første trinnene av barneskolen i stedet for i de siste. Omorganisering av rådgivingstjenesten i grunnskolen for å sikre gode utdanningsvalg og gjennom det redusert frafall fra videregående opplæring.

Dette er sentrale tiltak i stortingsmelding 16 (2006-2007) om tidlig innsats for livslang læring, som regjeringen fremmet fredag. Det bærende budskapet i meldingen, som har hovedtittelen ”….og ingen sto igjen”, er at tiltak skal settes inn så raskt som mulig etter at problemer og utfordringer er oppdaget. Det gjelder i alle opplæringsfaser, fra førskolealder til voksne, og målet er at utdanningssystemet må bidra til sosial utjevning.

– Norsk utdanning har alt for lenge vært preget av en vente- og se holdning. Men troen på at problemene løser seg etter hvert, stemmer ikke med det vi nå har av forskning og kunnskap om opplæringen. Derfor skal tidlig innsats være styrende for politikken, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Han understreker at målet med tiltakene i meldingen er å lage et opplæringssystem som skal gi alle elever nødvendige grunnleggende ferdigheter:

– Her svikter systemet i dag. Vi ser en klar sammenheng fra barn som sliter med mangelfull språkutvikling allerede i førskolealder til de som dropper ut av videregående. Skolen viderefører og til dels forsterker allerede eksisterende forskjeller, i stedet for å utjevne ulikhet. Dette må vi endre, sier Djupedal.

Sentrale tiltak som fremmes i meldingen er disse:

Førskolealder

 • Avdekking av behov for støtte i språkutviklingen allerede i førskolealder med oppfølging gjennom konkrete stimuleringstiltak, dersom det er behov for det. Regjeringen vil utrede muligheten for å innføre en kommunal plikt til slik innsats
 • Iverksette konkrete prosjekter for å følge opp barn med forsinket eller avvikende språkutvikling. Det er avsatt 5 millioner kroner i budsjettet
 • Arbeide for å gi flest mulig barn i områder med mange minoritetsspråklige barn gratis kjernetid i barnehagen. Regjeringens samlede satsing er på 26,5 mill. kroner over stasbudsjettet i 2007.
 • Innføre lovfestet rett til barnehageplass fra 1. januar 2009

Grunnopplæringen

 • Sikre at støttetiltak i størst mulig grad settes inn i de første årstrinnene. Det vil bli tatt kontakt med KS og kommunene for å samarbeide om en slik ressursvridning
 • Skoledagen på barnetrinnet skal utvides til 28 timer, og det skal legges til rette for leksehjelp og økt fysisk aktivitet
 • Innføre ordninger for frukt og grønt for alle elever i grunnskolen
 • Videreutvikle nasjonale prøver og kartleggingsprøver for å avdekke problemer tidlig. Vurdere tettere kobling mellom resultatene og skoleeiers ansvar for oppfølging
 • Vurdere å endre Opplæringsloven, slik at en skole i visse tilfeller kan tilby spesialundervisning etter enkeltvedtak, uten at det foreligger sakkyndig vurdering

Motvirke frafall fra videregående skole

 • Styrke og omorganisere skolerådgivningen. Rådgivningen i grunnskolen deles i sosialpedagogisk rådgivning og yrkes – og utdanningsveiledning
 • Endre regelverket for oppfølgingstjenesten. Målet skal være å jobbe med eleven før han eller hun dropper ut
 • Forsøk med å videreutvikle lærerkandidatordningen
 • Foreslå at mandatet for Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) utvides til å gjelde også det første året på videregående skole

Meldingen omhandler også tiltak for å sikre en bredere rekruttering til høyere utdanning. Universiteter og høyskoler som ønsker det, skal få mulighet til å ta opp studenter til visse studier på grunnlag av relevant fagbrev. For å sikre økt økonomisk forutsigbarhet for studenter blir det foreslått å innføre en mulighet til å binde renten på studielån i ti år, i tillegg til tre og fem år som gjelder i dag.

Voksne som ønsker mer opplæring skal få større muligheter. Regjeringen foreslår å oppheve dagens bestemmelse i Opplæringsloven om at bare voksne født før 1978 har rett til videregående opplæring. I stedet foreslås innført en aldersgrense på 25 år. Dette tiltaket vil også være viktig for innvandrere som ofte har kommet for sent til Norge for å kunne benytte voksenretten. I tillegg ønsker regjeringen å styrke programmet for basiskompetanse i arbeidslivet fra 25 til 35 millioner kroner i 2007.

 

Stortingsmelding 16 (2006-2007)