Historisk arkiv

Dette er nytt ved inngangen til et nytt skoleår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For første gang vil alle elever i videregående skole få gratis læremidler. I ungdomsskolen vil det bli gjennomført forsøk med et eget arbeidslivsfag, mens elever på 5. – 7. trinn vil få to timer ekstra i uken med fysisk aktivitet. Det blir også innført en egen rektorutdanning. Det er også flere endringer i lov- og forskrift.

For første gang vil alle elever i videregående skole få gratis læremidler. I ungdomsskolen vil det bli gjennomført forsøk med et eget arbeidslivsfag, mens elever på 5. – 7. trinn vil få to timer ekstra i uken med fysisk aktivitet. Det blir også innført en egen rektorutdanning.

Dette er nytt for elever og lærere ved inngangen til et nytt skoleår. Det blir i tillegg gjennomført flere lov- og forskriftsendringer.

 

Gratis læremidler

Fra og med høsten 2007 ble det første trinnet i reformen med gratis læremidler i videregående skole gjennomført. Da fikk elever i Vg2 gratis læremidler. Året etter ble ordningen utvidet til også å gjelde Vg3. Ved årets skolestart fullføres reformen ved at alle tre trinn får gratis læremidler.

Kunnskapsdepartementet har i tillegg holdt tett kontakt med fylkeskommunene og forlag for å sikre at elevene skal få lærebøker tide.  Fylkeskommunenes systemer for bestilling av læremidler er blitt forbedret. En egen undersøkelse hos læremiddelprodusentene tilsier at alle læremidler vil være tilgjengelige ved skolestart. Les mer

 

Nytt arbeidslivsfag i ungdomsskolen

Det skal gjennomføres forsøk i fem kommuner med et nytt arbeidslivsfag i ungdomsskolen. Dette faget skal være et valgfritt alternativ til fremmedspråk/språklig fordypning. Formålet er å sikre en mer praktisk skole og gjennom det redusere frafallet på videregående nivå. Les mer om forsøket på Udir.no

Deltakerne skal utvikle en egen forsøkslæreplan, og forsøket skal utvides ytterligere i 2010. Les mer i stortingsmeldingen Utdanningslinja

 

Mer fysisk aktivitet

Det er et mål for regjeringen å øke den fysiske aktiviteten blant skoleelevene og samtidig gjøre skoledagen mer variert. Det blir derfor innført to nye timer med fysisk aktivitet, lagt til 5. – 7. trinn. Aktivitetene skal være fysisk og psykisk helsefremmende og alle elever skal inkluderes. De nye timene skal ikke inngå som opplæring i fag, og det vil derfor ikke være egne kompetansemål knyttet til dette.

Departementet nedsatte høsten 2008 en egen arbeidsgruppe, ledet av Marit Breivik, som om kort tid vil legge fram forslag til hvordan de fysiske aktivitetene kan organiseres og gjennomføres. I tillegg vil en egen ressursbank for slike aktiviteter ligge tilgjengelig på Skolenettet fra skolestart. Les mer

 

Ny rektorutdanning

Det vil i høst blir startet opp en egen rektorutdanning, beregnet på nytilsatte rektorer og rektorer som ikke har skolelederutdanning fra før. Utdanningen vil gi 30 studiepoeng innenfor det vanlige universitets- og høyskolesystemet og legges opp som et deltidsstudium over et og et halvt til to år.  Det vil være mulig å bygge ut studiet til en full master i skoleledelse.

Selve studiet vil være gratis, mens eventuelle utgifter til vikarer, reiser og opphold skal dekkes av skoleeier. Sentrale elementer i rektorutdanningen vil være elevenes læringsresultater og læringsmiljø, styring og administrasjon, veiledning av lærere, utviklingsarbeid og forholdet til lederrollen.

Søknadsfristen for studiet vil være 1. september, og de første kursene vil starte opp i perioden september-oktober. Les mer

 

Veiledninger til Kunnskapsløftet

Det utarbeides veiledninger knyttet til læreplanene i Kunnskapsløftet. Det foreligger allerede en veiledning for lokalt arbeid med læreplaner og til læreplanen i matematikk.  Til skolestarten om få dager vil også veiledninger for læreplanene i norsk og kroppsøving foreligge. Les mer

 

Lov- og forskriftsendringer

 I tilknytning til skolestarten blir det gjennomført flere lov- og forskriftsendringer. De viktigste er disse:

- Økte krav til sosial tilhørighet innenfor en gruppeorganisering (Opplæringslovens paragraf 8.2)

- Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere får plikt til å utarbeide en årlig tilstandsrapport over grunnopplæringen. Rapporten skal inneholde informasjon og læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Rapporten skal drøftes i kommunestyrer, fylkesting og i privatskolenes styrer.

- Minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk skal kartlegges. Dette skal gi økt rettssikkerhet for elever som får særskilt språkopplæring. Kartleggingsmateriellet velges av skoleeier.

- Også fylkeskommuner får en plikt til å sikre et fungerende foreldresamarbeid i videregående skole, på linje med det som allerede gjelder i grunnskolen.

Les mer om lovendringer 

Utdanningsdirektoratets nettsider finner du også mer informasjon:

Grunnskole

Vidergående