Historisk arkiv

Jordvern: Nasjonal konferanse i Moss 22. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal dugnad for jordvernet. - Alt for mye dyrkajord blir bygd ned her i landet. Jeg vil derfor styrke jordvernet, sier Riis-Johansen.

Jordvern: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal dugnad for jordvernet.

Tid: Tirsdag 22. april kl. 10 – 16
Sted: Moss, Samfunnssalen

- Alt for mye dyrkajord blir bygd ned her i landet. Jeg vil derfor styrke jordvernet, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. – For to år siden sendte jeg sammen med miljøvernministeren brev til alle kommunene, der budskapet om et styrket jordvern ble understreket. Statens landbruksforvaltning har fått innsigelsesmyndighet, og vi har innskjerpet rapporteringsrutinene, som ikke er gode nok, sier Riis-Johansen.

Jordverngruppe
Tidlig i januar overleverte en arbeidsgruppe - Jordverngruppa - sin rapport, ”Klimaskifte for jordvernet”. Gruppa har på oppdrag fra landbruks- og matministeren vurdert nye virkemidler for et sterkt jordvern. Gruppa konkluderer blant annet med at dagens Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging ikke er presise nok når det gjelder jordverninteresser, og at det bør utarbeides en hjemmel for vern av jordressurser. 

Gruppas rapport er for tiden på høring med frist 15. mars.

- Nå ønsker jeg både å høre meninger om jordverngruppas forslag og andre innspill omkring jordvern, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Konferansen retter seg særlig mot kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og fylkeslandbruksstyrene.

Bred deltaking
Konferansen blir lagt opp med foredrag, spørsmål og synspunkter fra salen og en paneldebatt. Så langt er følgende innledere klare:

  • Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen
  • Olav Ullern, administrerende direktør i KS
  • Erik Lahnstein, statssekretær i Samferdselsdepartementet
  • Helge Kolstad, fylkestingsrepresentant i Østfold
  • Ingeborg Gjærum, leder i Natur- og ungdom
  • Øystein Dahle, leder av Worldwatch Institute
  • Jon Ola Syrstad, landbruksdirektør i Rogaland

I tillegg vil det delta ordførere fra kommuner med stort utbyggingspress, og aktuelle utbyggere.

Påmelding innen 1. april: konferansesenter@fmos.no

Mye nedbygging av dyrkajord
Det dyrkede arealet utgjør i Norge kun tre prosent av landarealet, og bare ca. 1/3 av disse arealene har potensial for matkornproduksjon. Disse begrensede arealene befinner seg i hovedsak nær byer og tettsteder, og er derfor sterkt utsatt for omdisponering og nedbygging. Statistikken viser at det over tid har foregått en høy omdisponering av slike arealer.

Jordvern: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal dugnad for jordvernet.