Historisk arkiv

Ber om ekspertråd for å få mer storfekjøtt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum ber ei ekspertgruppe gi råd om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. Rådene må være klare 1. februar neste år.

Mens produksjonen av både svinekjøtt og fjørfekjøtt har økt til dels kraftig i Norge de siste årene, er produksjonen av storfekjøtt gått ned med nærmere 20 prosent siden det foreløpige toppåret 1999. I 2012 produksjonen lavere enn i 1990. Spesielt de siste par årene har det vært behov for å importere storfekjøtt for å dekke innenlandsk etterspørsel. I 2012 utgjør importen om lag 18 prosent av forbruket. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum synes dette er en beklagelig utvikling. 

– Norge har spesielt gode forutsetninger for å produsere storfekjøtt. Vi er et utpreget grasland. To tredeler av Norges jordbruksarealer egner seg bare til å dyrke gras. Det finnes ingen bedre måte å utnytte graset på enn at drøvtyggere som kyr og sauer eter det og gjør det om til menneskemat som melk og kjøtt.  Dette har til alle tider vært hovedmekanismen for å produsere mat i Norge, sier Vedum. 

Ekspertgruppe
Landbruks- og matministeren har derfor nedsatt en ekspertgruppe som skal komme med anbefalinger om hvordan det best skal la seg gjøre å snu trenden til økt kjøttproduksjon. Gruppen er satt sammen så den har både produksjonsfaglig og markedsmessig kompetanse. Den er spesielt bedt om å komme med råd om hvordan ny kunnskap og erfaring knyttet til driftsmessige og markedsmessige forhold kan bidra til økt storfekjøttproduksjon.

Direktør i Animalia, Tor Arne Ruud, skal lede arbeidet. Animalia har også påtatt seg å være sekretariat for gruppa. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og direktør i Animalia, Tor Arne Ruud leder av ekspertgruppa.
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og direktør i Animalia, Tor Arne Ruud leder av ekspertgruppa. (Foto: LMD)

Trenger rådene raskt
Det foreligger allerede mye kunnskap på området. Gruppen er derfor bedt om å levere bidrag relativt raskt. Det legges derfor opp til at første møte med landbruks- og matministeren blir i slutten av oktober. Ekspertgruppens endelige anbefalinger skal foreligge til oppstart av arbeidet med å forberede jordbruksforhandlingene for 2013, og senest innen 1. februar 2013. 

Oppfylle landbruks- og matmeldingen
– Produksjonsnedgangen er svært beklagelig. Vi bør absolutt bør snu tendensen, slår landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum fast. Han mener det er et stort paradoks at produksjonsnedgangen kommer i de grasbaserte husdyrproduksjonene. Vedum viser til at hovedårsaken er at den norske bestanden av melkekyr er redusert – både på grunn av redusert etterspørsel etter melk og fordi effektiviteten er økt. Hver ku produserer mer melk. Derfor trenger han gode råd om hvordan snu tendensen til vekst i produksjonen av storfekjøtt. 

– Stortinget har vedtatt at matproduksjonen i Norge de kommende 20 årene skal økes med 20 prosent i takt med forventet økning i folketallet. Dette lar seg ikke oppfylle uten at vi får snudd trenden innen storfekjøttproduksjonen, sier Vedum.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum ber ei ekspertgruppe gi råd om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. (Foto: Torbjørn Tandberg)