Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret:

Staten tilbyr 4½ prosent - 13.000 kr pr årsverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Staten tilbyr jordbruket en ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på 4½ prosent i 2013, eller nesten 13.000 kroner per årsverk i forhold til 2012 før årets oppgjør. Tilbudet følger opp Landbruks- og matmeldingen (Meld.St.9) på sentrale områder.

Staten tilbyr jordbruket en ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på 4½ prosent i 2013, eller nesten 13.000 kroner per årsverk i forhold til 2012 før årets oppgjør. Tilbudet følger opp Landbruks- og matmeldingen (Meld.St.9) på sentrale områder.

- Tilbudet fra staten starter oppfølgingen av den nye landbruks- og matmeldingen som Stortinget nettopp har behandlet. Det legges til rette for økt produksjon og  tilbudet viderefører den gode inntektsveksten i jordbruket de siste årene og forsterker investeringsvirkemidlene. Effekten på matprisene vil bli under en halv prosent, sier statens forhandl­ingsleder Leif Forsell.

Statens tilbud prioriterer storfekjøtt og grøntsektoren hvor markeds­mulig­hetene er gode. Det foreslås å investere i bedre agronomi ved å innføre tilskudd til grøfting med en bevilgning på 100 millioner kroner. Samtidig styrkes distriktsprofilen og det legges til rette for en mer regionalt tilpasset politikk.

Pris og budsjett
Staten foreslår at målprisene økes med 330 millioner kroner. Bevilgningen til gjennom­føring av jordbruksavtalen foreslås økt med om lag 230 millioner kroner, mens Landbrukets utviklingsfond (LUF) ekstraordinært tilføres 275 millioner kroner i 2013. Dette gir grunnlag for å styrke investeringstiltakene i årene framover.

Distriktsprofil
I tråd med føringene i landbruks- og matmeldingen foreslås det å etablere regionale bygdeutviklingsprogram, med tre hovedelementer: nærings-, miljø og skog- og klimaprogram. Det legges opp til å øke avsetningen til de fylkesvise BU-midlene med  65 millioner kroner gjennom en styrket satsing  og omdisponering  av midler fra nasjonale program til regionalt nivå. Dette inkluderer en regional satsing på bioenergi, lokal mat og reiseliv. 

Tabeller 

Tabell 1. Finansiering av rammen.

 

Mill. kroner

Netto endring i målpriser fra 01.07.12

330

Endret bevilgning på kap. 1150 i 2013

227

Overførte midler fra 2011

33

Endret verdi av jordbruksfradraget

35

SUM ramme med inntektsvirkning i 2013

625

Tilføres LUF i 2013

275

Total ramme, inkl. styrking av LUF

900

Tabell 2. Målprisendringer fra 01.07.12.

 

Kvantum

Mill. l/kg/kr

Målpris

Kr / kg

Kr/l / kg

Endring mill. kr

Melk, ku og geit

1523,7

4,73

0,09

137,1

Gris

133,5

31,21

0,43

57,4

Sau/lam

24,4

61,20

1,80

44,0

Egg

62,5

18,90

0,20

12,5

Poteter

195,7

3,59

0,20

39,1

Grønnsaker og frukt

1819,2

 

1,4%

25,5

Norsk matkorn

184,4

0,08

0,08

14,8

Sum

330,4

Tabell 3. Endringer i bevilgninger til gjennomføring av jordbruksavtalen.

 

Endring

Budsjett 2012

Post

 

mill. kr

mill. kr

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

2,5

0,0

50

Fondsavsetninger 1)

120,0

1 038,7

70

Markedsregulering

11,0

190,9

71

Tilskudd til erstatninger m.m.

0,0

70,0

73

Pristilskudd

84,0

2 290,1

74

Direkte tilskudd

-9,8

8 351,3

77

Utviklingstiltak

9,5

233,5

78

Velferdsordninger

24,3

1 584,6

SUM KAP. 1150

241,5

13 759,1

KAP. 4150 Post 80

14,8

79,2

1) I tillegg styrkes fondskapitalen med 275 mill. kroner i 2013.

Tabell 4. Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsend­ringer inkl. anslåtte pris- og kostnadsendringer til 2013, ekskl. effekt av foreslått tilskudd til grøfting. Kroner per årsverk 1).

 

 

 

2012

Endring fra 2012

 

 

Årsverk

før oppgjør

før oppgjør til 2013

1

Melk/storfe, 22 årskyr

1,90

321 500

8 000

2

Korn, 341 daa

0,43

189 400

9 500

3

Sau, 140 vinterfôra

1,22

227 400

9 300

4

Melkegeit, 101 årsgeiter

1,71

342 200

9 800

5

Svin og korn, 44 avlssvin

1,71

330 700

7 300

6

Egg og planteprodukter, 7200 høner

1,63

406 300

6 700

7

Poteter og korn, 113 daa poteter

1,48

223 400

25 600

8

Ammeku/storfeslakt, 28 ammekyr

1,26

268 500

10 900

9

Frukt/bær og sau, 48 daa frukt

1,74

302 000

12 100

10

Fjørfekjøtt og planteprodukter

1,08

411 900

9 800

11

Økologisk melk, 23 årskyr

1,96

327 800

8 100

12

Melk/storfe, 12 årskyr

1,58

289 900

7 600

13

Melk/storfe, 33 årskyr

2,21

342 900

7 700

14

Melk/storfe, 48 årskyr

2,39

357 300

6 400

15

Melk/storfe, 24 årskyr Østl. Flatb.

2,05

325 700

6 800

16

Melk/storfe, 19 årskyr Østl andre

1,84

334 800

8 100

17

Melk/storfe, 31 årskyr Jæren m.m.

1,74

373 800

8 100

18

Melk/storfe, 19 årskyr Agder/Roga.

1,74

303 400

7 500

19

Melk/storfe, 21 årskyr Vestlandet

1,80

316 700

9 300

20

Melk/storfe, 23 årskyr Trøndelag

2,06

310 000

8 400

21

Melk/storfe, 20 årskyr Nord-Norge

1,95

330 900

8 200

22

Korn, 231 daa, Østlandet

0,34

68 300

6 600

23

Korn, 670 daa, Østlandet

0,65

297 900

14 700

24

Korn/svin, 22 avlssvin Trøndelag

1,01

328 200

8 100

25

Sau. 125 vinterfôra, Vestlandet

1,22

177 200

8 000

26

Sau. 166 vinterfôra, N-Norge

1,29

310 600

10 900

27

Sau. 230 vinterfôra, landet

1,57

309 300

12 000

28

Samdrift melk 42 kyr, landet

2,68

374 900

11 700

1) Fullt utslag i 2013 inkl. samme pris- og kostnadsutvikling fra 2012 til 2013 som lagt til grunn for rammen, inkl. endret verdi av jordbruksfradraget. Inkluderer ikke effekt av tilskudd til grøfting på 100 mill. kroner.

Fra venstre: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg, leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke og Statens forhandlingsleder, Leif Forsell under overrekkelsen av Statens tilbud til jordbruket i dag. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Fra venstre: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg, leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke og Statens forhandlingsleder, Leif Forsell under overrekkelsen av Statens tilbud til jordbruket i dag. (Foto: Landbruks- og matdepartementet) (Foto: Landbruks- og matdepartementet, Marianne Fjørtoft Hesselberg)