Historisk arkiv

Helhetlig forvaltningsplan klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen la i dag fram den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Pressemelding

Dato: 31.03.06

Helhetlig forvaltningsplan klar

Regjeringen la i dag fram den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

- Dette er en god plan som sikrer at vi kan drive fiske og petroleumsvirksomhet i Nord på en miljømessig forsvarlig måte, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Planen legger grunnlaget for ny verdiskaping og nye arbeidsplasser basert på god miljøteknologi, strenge miljøkrav og tett overvåking. Det blir petroleumsaktivitet i viktige områder utenfor Troms og Finmark. Verdifulle områder utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen, Troms og Finmark åpnes ikke for petroleumsaktivitet i denne stortingsperioden, sier Stoltenberg.

Forvaltningsplanen
Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for langsiktig verdiskaping i havområdene, samtidig som man sikrer miljøet. For å få til dette er påvirkningene fra petroleumsvirksomhet, sjøtransport og fiskerier sett i sammenheng. De viktigste utfordringene fremover er langtransportert forurensning, videreutvikling av økosystembaserte fiskerier, å bekjempe det ulovlige fisket i Barentshavet, introduserte arter, og en god styring av risikoen for akutt forurensning.

Stortingsmeldingen legger opp til en systematisk overvåking og oppfølging av havmiljøet, og tiltak for en økosystembasert havforvaltning. Den legger også vekt på arbeidet mot akutt oljeforurensning fra sjøtransport og petroleumsvirksomhet. Det skal være en høy grad av beskyttelse av de mest verdifulle delene av havområdene.

- Forvaltningsplanen tar et helhetlig ansvar for Barentshavet ved å beskytte de verdifulle og sårbare miljøverdiene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Dette er et internasjonalt foregangsarbeid, hvor all menneskelig aktivitet skal ta hensyn til miljøet i havområdene i nord, sier hun.

I meldingen legges det stor vekt på at fiske og fangst i havet må ses i sammenheng, og vurderes i forhold til økosystemet som helhet. Dette innebærer at det skal tas hensyn til alle ledd i økosystemet slik at også eventuelle sårbare og truete arter og deres næringsbehov blir ivaretatt.

Balanserte næringsinteresser
Planen legger grunnlag for bærekraftig næringsutvikling i området.

- Forvaltningsplanen legger grunnlaget for en balansert utforsking av denne svært interessante petroleumsprovinsen, i sameksistens med andre brukere av havet, og innenfor trygge miljørammer, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

- Dette betyr at oljeindustrien nå får forutsigbare rammevilkår i Barentshavet, sier han.

Det er tatt særlig hensyn til fiskeriinteressene i forvaltningsplanen.

- Planen vil bidra til en mer samordnet og systematisk overvåking av havområdet, og blir dermed viktig for en bærekraftig høsting av de marine ressursene og for forutsigbarhet for fiskerinæringen. Det økte fokuset på overvåking av fremmedstoffer er også viktig for å kunne dokumentere overfor våre kunder at fisken kommer fra et rent havområde og dermed er trygg å spise, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Regjeringen har lagt følgende rammer for petroleumsvirksomheten:

1. Bjørnøya

 • I en 65 kilometer sone rundt Bjørnøya skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet.
 • Bjørnøya naturreservat utvides til territorialgrensen på 12 nautiske mil.

2. Iskanten og polarfronten

 • I områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet.

3. Kystsonen langs Troms og Finnmark til grensen mot Russland

 • I et belte på 35 kilometer fra grunnlinjen langs kysten fra Troms II til grensen mot Russland skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet.
 • I området fra 35 til 50 kilometer skal det ikke igangsettes ny petroleumsvirksomhet. Fra dette gjøres følgende unntak: Petroleumsvirksomhet i allerede tildelte tillatelser t.o.m. 19. runde videreføres, nye utlysninger og tildelinger i TFO-området tillates, og det åpnes for utvikling av tilleggsressurser i disse områdene. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i området fra 35 til 50 kilometer vil bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010.
 • I området mellom 50 kilometer og 65 kilometer fra grunnlinjen vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars til 31. august.

4. Tromsøflaket

 • På Tromsøflaket gjelder begrensninger for kystsonen som følger av punkt 3.
 • På Tromsøflaket utenfor 65 kilometer vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars til 31. august.

5. Nordland VII og Troms II

 • Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene vil bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010.
 • Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene. Det skal gjennomføres følgende forsknings/kartleggingsprosjekter:
  • SEAPOP (kartlegging av sjøfugl) skal prioritere kartlegging i Lofoten/Vesterålen.
  • MAREANO (kartlegging av bunnforhold) skal prioritere kartlegging i Lofoten/Vesterålen.
  • Geologisk kartleggingsarbeid skal gjennomføres i området i regi av Oljedirektoratet. Dette innebærer blant annet seismikkinnsamling. Det igangsettes ikke konsekvensutredning om åpning av disse områdene i denne stortingsperioden.

6. Nordland VI

 • Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI i denne stortingsperioden.

7. Eggakanten

 • Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden i området Eggakanten fra kanten av Tromsøflaket og nordover.
 • Det skal gjennomføres kartlegging av havbunn og utbredelse av sjøfugl, samt geologisk kartlegging i dette området.
  • SEAPOP (kartlegging av sjøfugl) og MAREANO (kartlegging av bunnforhold). Kartleggingsarbeidet skal innledningsvis prioritere dette området.

8. Øvrige havområder i Barentshavet

 • Områder i Barentshavet syd hvor det ikke blir stilt krav/begrensninger for petroleumsvirksomheten som følge av konklusjonene på punktene over, skal ikke ha lisensspesifikke vilkår utover det skjerpede kravet om ingen utslipp til sjø under normal drift.
 • Dette innebærer at lisensspesifikke vilkår til for eksempel leteboring som er satt historisk, forsvinner.

9. Revisjon

 • Forvaltningsplanen skal være rullerende og oppdateres jevnlig. Første oppdatering vil skje i 2010.

Se kart over verdifulle og sårbare områder og rammene for petroleumsvirksomheten. (pdf -

Tryggere sjøtransport
Stortingsmeldingen inneholder også tiltak for å sikre fortsatt lav risiko for akutt forurensing fra sjøtransport når aktiviteten i området øker. Innføringen av påbudte seilingsleder utenfor territorialfarvannet og etableringen av en trafikksentral for Nord-Norge i Vardø, er viktige tiltak for trygg sjøtransport og for å sikre miljøet mot akutt forurensing.

- Forvaltningsplanen understreker viktigheten av å videreføre det pågående arbeidet med sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Etablering av seilingsleder utenfor territorialfarvannet står sentralt i denne sammenheng sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Kamp mot uregulert fiske
Regjeringen er sterkt bekymret over det ulovlige, urapporterte og uregulerte fisket som foregår i Barentshavet. Det legges derfor opp til et enda tettere samarbeid med Russland, EU og andre lands myndigheter for å hindre at det internasjonalt kan landes og omsettes ulovlig fanget fisk.

Kunnskapsoppbygging
Forvaltningsplanen bygger på omfattende tilgjengelig kunnskap om de aktuelle havområdene, men den avdekker også betydelige kunnskapsbehov. Regjeringen vil derfor prioritere videreføring av kunnskapsoppbygging gjennom kartlegging, forskning og overvåkning. Det skal også opprettes en bredt sammensatt overvåkningsgruppe som skal koordinere overvåkningen av havområdene, og et bredt forum for miljørisiko knyttet til akutt forurensning. I tillegg skal kunnskapen om petroleumspotensialet i enkelte områder styrkes blant annet gjennom seismiske undersøkelser.

Forvaltningsplanen innfører et mer koordinert overvåkingssystem som gjør at vi kan følge utviklingen av miljøtilstanden i havområdet på tvers av sektorene. Planen omfatter perioden fram mot år 2020, men en fortløpende oppfølging av forvaltningsplanen vil skje ved en jevnlig rullering på bakgrunn av arbeidet i et tverrsektorielt faglig forum.

- Slik vil nye tiltak iverksettes på bakgrunn av ny kunnskap og endringer i naturmiljøet, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Forvaltningsplanen for Barentshavet er første skritt i å få etablert helhetlige forvaltningsplaner for alle norske kyst- og havområder.

Les Stortingsmelding 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av de marine i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (Forvaltningsplanen).

Miljøvernminister Helen Bjørnøys presentasjon av forvaltningsplanen (pdf – 1,1 MB)

Les mer om Forvaltningsplan Barentshavet

Les også mer om dette hos:

Olje- og energidepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Kontaktperson: Lill-Torunn Kilde, tlf: 22 24 60 52, 90 95 32 97