Historisk arkiv

Satser på framtidens byer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet vil i 2008 satse på klima- og miljøvennlig byutvikling gjennom et program for Framtidens byer. Regjeringen foreslår 11,7 millioner kroner til tiltak for å redusere byenes klimagassutslipp og samtidig bygge opp under den gode byen med bedre miljø, helse og sosialt liv.

- Folk flest bor i byer, derfor er en satsing på å redusere klimagassutslipp viktig særlig i byene.  Om lag 20 prosent av Norges CO2-utslipp kommer fra kilder der kommunene har innvirkning på virkemidlene. Derfor er det veldig viktig for å få ned våre nasjonale utslipp at byene fører en offensiv klimapolitikk, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Målgruppen er de største byene som vil bli invitert til et politisk og faglig samarbeid i løpet av 2007. Et program for utviklingsarbeidet skal lages i samarbeid med de aktuelle byene, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Olje- og energidepartementet. Målet er å etablere et forpliktende samarbeid mellom byene og staten for å utvikle klimavennlige byer. Miljøverndepartementet skal koordinere arbeidet. Utslipp fra transport er hovedproblemet i byene. Samordnete tiltak innen areal- og transportplanlegging vil derfor være en hovedsatsing, blant annet gjennom samlete strategier for hele byregionen. Andre tema vil være oppvarming av bygg og stasjonær energi, samt utslipp fra avfall og forbruk. Både lokalt næringsliv og befolkning må trekkes inn i arbeidet sammen med kommunene og staten.

Les mer om miljøvernbudsjettet 2008