Historisk arkiv

Vil begrense spredning av fremmede arter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har i dag besluttet at Norge skal tiltre den internasjonale konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip. Norge vil være et av de første landene som tiltrer konvensjonen.

Spredning av fremmede arter til områder der de ikke forekommer naturlig har økt sterkt det siste tiåret. Utslipp av urenset ballastvann fra skip nær kysten gir stor risiko for spredning av for eksempel giftalger som truer våre marine økosystemer og næringer. Norge har derfor lenge arbeidet for etablering av et internasjonalt forpliktende regelverk som skal hindre slik spredning.

Etter aktivt engasjement fra bl.a. Norge ble Ballastvannkonvensjonen vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) 13.2.2004. Konvensjonen vil tre i kraft ett år etter at minst tretti stater med til sammen 35 % av verdens handelsflåte har tiltrådt. Hittil har 6 land (Maldivene, Nigeria, Saint Kitts og Nevis, Spania, Syria og Tuvalu), som utgjør under en prosent av verdenstonnasjen, tiltrådt konvensjonen. Norge har om lag 2,4 % av verdensflåten, og norsk tiltredelsen vil derfor være et viktig bidrag til ikrafttredelsen.

Ved St.prp nr 5 (2006-2007) ble Stortinget invitert til å samtykke til tiltredelse av konvensjonen. Stortinget vedtok 14.12.2006 slikt samtykke i samsvar med Innst. S. nr 75 (2006-2007). Nødvendige lovendringer for å gjennomføre konvensjonen ble vedtatt 8.2.2007.