§ 1 - Anmodning om uttalelse vedrørende offentlighetslovens anvendelsesområde

Saksnummer: 2002/9717 EO TME/KRY

 

Dato: 25.11.2002

 

Anmodning om uttalelse vedrørende offentlighetslovens anvendelsesområde

Vi viser til brev 13. november 2002 hvor Utenriksdepartementet ber om en vurdering av offentlighetslovens anvendelsesområde i saker angående ordener, utmerkelser o.l. som utdeles av Kongen personlig.

Vi er i all hovedsak enig i Utenriksdepartementets vurderinger og vil derfor bare kommentere visse sider av saken.

Lovavdelingen støtter Utenriksdepartementets vurdering når det gjelder spørsmålet om tildeling av St. Olavs Orden faller utenfor offentlighetslovens anvendelsesområde. Spørsmålet blir da om tildeling av Den Kongelige Norske Fortjenstorden må løses på samme måte.

Fortjenstordenen har langt på vei samme karakter som St. Olavs Orden. Utgangspunktet må derfor være at vi er utenfor offentlighetslovens område. Protokollsjefens rolle som medlem i Ordensrådet, kan ikke føre til et annet resultat. Dokumentene er her sendt til Protokollsjefen som medlem i Ordensrådet, ikke som tjenestemann i departementet.1 Det kan ikke være avgjørende at innkommende brev blir innført i postjournalen i anonymisert form.

Hvis dokumentene benyttes i saksbehandlingen i departementet, vil de imidlertid måtte anses som forvaltningens saksdokumenter og falle innenfor offentlighetslovens anvendelsesområde. I dette tilfellet er det opplyst at sakene ikke drøftes i avdelingsmøter, seksjonsmøter eller lignende. Vi går derfor ut fra at sakene ikke brukes i departementets saksbehandling, men at det bare er sekretariatet for Fortjenstordenen, protokollsjefen og to personer med sekretariatsfunksjoner, som har befatning med sakene, og da bare i forbindelse med denne spesielle oppgaven.

Fotnote:

1Se Lovavdelingens uttalelser i saken om en ekspedisjonssjefs rolle som medlem av Christian Radichs råd, Snr. 99/3666 E.