§ 1 - Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS - forvaltningslovens anvendelse

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS - forvaltningslovens anvendelse

Vi viser til Deres brev 27 februar 1997 der De ber om en vurdering av forvaltningslovens anvendelse i forhold til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS. 

Forvaltningsloven kommer til anvendelse på den virksomhet som drives av forvaltningsorganer, jf forvaltningsloven § 1 første punktum. I bestemmelsens annet punktum forklares dette nærmere ved at det sies at "et hvert organ for stat eller kommune" regnes som forvaltningsorgan. Vi nevner for ordens skyld at offentlighetsloven § 1 bruker den samme definisjonen, slik at drøftelsen av nærværende spørsmål også vil måtte legges til grunn mht offentlighetslovens anvendelse.

En virksomhet som er skilt ut som et eget aksjeselskap med begrenset ansvar for eierne, vil som hovedregel ikke være et "organ for stat eller kommune". Lovavdelingen antar imidlertid at det kan gjelde unntak fra dette generelle utgangspunktet. Lovavdelingen har tidligere antatt at f eks A/S Vinmonopolet må anses som et "organ for stat eller kommune". Videre har Lovavdelingen ansett et interkommunalt elverk organisert som et selskap med begrenset ansvar for eierkommunene i medhold av kommunestyreloven, som et "organ for stat eller kommune". Det må etter vårt syn foretas en helhetsvurdering hvor man legger vekt på bl a bakgrunnen for selskapsstiftelsen, arten av og formålet med virksomheten som drives, om virksomheten er kombinert med en viss myndighetsutøvelse, og hvor sterk den organisatoriske tilknytning til det offentlige er.

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap A/S er stiftet og i sin helhet eiet av fem kommuner i fellesskap. Dette innebærer at eierkommunene i kraft av sin eierposisjon kan kontrollere og styre selskapets virksomhet. Dette trekker i retning av å anse selskapet som et "organ for stat eller kommune".

Selskapets virksomhet finansieres gjennom renovasjonsavgiften som beregnes av selskapet etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men som fastsettes endelig gjennom kommunalt vedtak. Inndriving av avgiften vil også være et kommunalt anliggende. Også disse forhold trekker i retning av at selskapet er å anse som "et organ for stat eller kommune".

Videre utfører selskapet renovasjonsvirksomhet som må anses som en typisk kommunal oppgave og som en del av den kommunale serviceytelse. Avfallsvirksomheten er ved lov er pålagt kommunene som forurensningsmyndighet. Dette taler for å anse selskapet som et "organ for stat eller kommune". Det vil også ha betydning om selskapet utfører avfallsvirksomheten i konkurranse med andre eller om det foreligger en monopolsituasjon. Lovavdelingen antar at det, i hvert fall rent faktisk, foreligger en monopolsituasjon.

Hvorvidt Hadeland og Ringerike Avfallsselskap A/S må anses som et "organ for stat eller kommune", er nok noe tvilsomt. Lovavdelingen antar etter en helhetsvurdering at selskapet faller inn under lovens definisjon. Vi legger særlig vekt på at kommunene i kraft av sin eierposisjon har full styring over virksomheten, og at selskapet  utfører typiske kommunale tjenester som er pålagt kommunene gjenom lov. Forvaltningsloven (og offentlighetsloven) får således anvendelse på selskapets virksomhet.