Spørsmål om offentlighetsloven §1 tredje ledd og forlik

Saksnummer: 1999/11592 E TME/EHV

 

Dato: 07.10.1999

 

Spørsmål om offentlighetsloven 1 tredje ledd og forlik

Vi viser til brev 13 juli 1999. Dette ble besvart av Justisdepartementet 1. juni 1999. Landbruksdepartementet har per telefon bedt om utfyllende kommentarer.

Når det gjelder spørsmålet om innsyn i inngåtte rettsforlik, må disse dokumenter anses for å falle inn under unntaket i offentlighetsloven § 1 tredje ledd. Det vises til at offentliggjøring av rettslige avgjørelser, herunder rettsforlik, er regulert i tvml. § 135. Rettsforlik skal føres inn i rettsboken jf. tvml. §§ 285 og 99, og rettsboken er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig hos domstolene, jf. tvml. § 135 2. ledd. Ettersom rettsforliket faller utenfor offentlighetslovens anvendelsesområde, har ikke Landbruksdepartementet plikt til å offentliggjøre dette. Siden det dreier seg om et dokument som likevel er tilgjengelig hos annen offentlig myndighet, antar vi imidlertid at det her vil være naturlig å praktisere meroffentlighet.

Vi gjør videre oppmerksom på at forliksdokumentet vil bli omfattet av offentlighetsloven dersom forliket blir benyttet i saksbehandlingen på et senere tidspunkt.

Når det gjelder utenrettslige forlik, antar vi at disse rettslig sett må behandles som alminnelige avtaler. Det må gjelde selv om forliksavtalen er inngått etter at det er tatt ut stevning. Disse avtalene vil dermed være omfattet av offentlighetsloven, og eventuelle unntak fra offentlighet må søkes i andre bestemmelser i offentlighetsloven.