§ 1 - Stavanger Symfoniorkester – forholdet til offentlighetsloven

Saksnummer: 2000/04868 E TME/TF

 

Dato: 07.04.2000

 

Stavanger Symfoniorkester – forholdet til offentlighetsloven

Vi viser til brev 11. februar 2000, der Fylkesmannen i Rogaland ber Justisdepartementet vurdere om Stavanger Symfoniorkester er omfattet av lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).

Lovavdelingen har nylig uttalt at offentlighetsloven som utgangspunkt ikke gjelder for teatre, festspill og festivaler som er organisert som selvstendige rettssubjekter, jf. vedlagte uttalelse 31. mars 2000 til Fylkesmannen i Nordland. Utgangspunktet vil etter vårt syn være det samme for symfoniorkestre.

Spørsmålet er om særlige grunner tilsier at Stavanger Symfoniorkester likevel vil være underlagt reglene i offentlighetsloven.

Det som i tilfelle kan utgjøre en særlig grunn, er at vedtektene synes å åpne for en viss politisk styring også når det gjelder fastsettelse for av repertoar mv. Ifølge § 7 i vedtektene har styret således ansvar for å ”godkjenne sesongprogrammer”. Som for Nordland Teater mener vi at det avgjørende for Stavanger Symfoniorkester vil være om det offentlige gjennom sine styrerepresentanter engasjerer seg i orkesterets kjernevirksomhet, nemlig det musikalske. Dersom det er fast etablert praksis for at det offentlige ikke involverer seg i avgjørelser om repertoar og andre spørsmål knyttet til den musikalske aktiviteten, vil Stavanger Symfoniorkester falle utenfor offentlighetsloven. I motsett fall vil loven gjelde, selv om det formelt er direktøren som treffer slike beslutninger.

Vi gjør oppmerksom på at stiftelseslovens selvstendighetskrav setter grenser for hvor sterkt det offentlige engasjementet i stiftelsen kan være.