§ 10 - Spørsmål vedrørende inkassoloven § 10 annet ledd bokstav c

Saksnr. 201005899 EP KSI
Dato: 31.05.2010

 

Spørsmål vedrørende inkassoloven § 10 annet ledd bokstav c


Vi viser til brev 20. april 2010, der Finanstilsynet ber Lovavdelingen vurdere en skissert inndrivingsprosess i forhold til inkassolovgivningen. Spørsmålet som reiser seg, er om det i betalingsoppfordringen kan unnlates å ta med kostnader knyttet til inkassovarselet (jf. Inkassoforskriften § 1-2 annet ledd), og i stedet fremsette kravet ved utsendelse av faktura for et nytt hovedkrav.

Etter inkassoloven § 10 annet ledd bokstav c skal en betalingsoppfordring angi ”kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav, som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader”.  Betalingsoppfordringen skal m.a.o. gi en uttømmende oversikt over skyldnerens krav, herunder størrelsen på de utenrettslige inndrivingskostnadene knyttet til det aktuelle hovedkravet. Etter vårt syn medfører dette at inkassator ikke kan unnlate å opplyse om kostnadene knyttet til inkassovarselet, for så å legge til disse kostnadene ved utsendelsen av en faktura for et nytt krav. Skyldneren må kunne forvente at det krav som fremmes i betalingsoppfordringen, er uttømmende, og at de utenrettslige inndrivingskostnadene må anses oppgjort ved at beløpet spesifisert i betalingsoppfordringen betales innen betalingsfristens utløp. Kostnadene knyttet til inkassovarselet vil dermed ikke kunne tas med ved utsendelsen av faktura for et nytt krav.

Spørsmålet blir om dette stiller seg annerledes dersom det i betalingsoppfordringen opplyses om at en andel av inndrivingskostnadene vil bli avkrevd av kreditor ved utsendelsen av neste faktura. Etter vårt syn er det gode grunner som taler for at krav om inndrivingskostnader bør fremsettes i forbindelse med at selve hovedkravet inndrives. I den grad inndrivingspraksisen fører til at skyldneren avkreves et høyere beløp enn det de maksimale beløpssatsene i inkassoforskriften ellers tilsier, antar vi at dette vil være i strid med inkassolovgivningen.