§ 10 - Henvendelse fra Statsministerens kontor - tolkning av forvaltningsloven

Saksnummer: 2002/10790 EO ESI

 

Dato:.20.12.2002

 

Henvendelse fra Statsministerens kontor - tolkning av forvaltningsloven

Det vises til henvendelse fra Statsministerens kontor 19. desember 2002 og til senere telefonsamtaler mellom ekspedisjonssjef Backer og henholdsvis seniorrådgiver Malin S. Nossum, Statsministerens kontor, og ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, Kultur- og kirkedepartementet. Lovavdelingen er bedt om å vurdere om eierinteresser i Mediehuset Vårt Land AS fører til at enkelte statsråder er inhabile til å delta i regjeringens behandling av en sak om tildeling av kringkastingskonsesjon. Spørsmålet er reist fordi Mediehuset Vårt Land AS har en eierandel i Kanal 4 AS, som er en av søkerne i konsesjonssaken. Lovavdelingen er på denne bakgrunn bedt om å vurdere om Venstres eierinteresser gjør Venstres statsråder inhabile, og om de eierinteresser statsrådene Høybråten og Steensnæs har i mediehuset, fører til at disse statsrådene er inhabile.

1. Habilitetsregler for statsråder i egenskap av regjeringsmedlemmer

Det følger av forvaltningsloven § 10 annet punktum at de alminnelige habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 ikke gjelder for statsråder i egenskap av regjeringsmedlemmer. Reglene gjelder heller ikke for deltakelse i regjeringskonferanser og forberedende statsråd, jf. Woxholth: Forvaltningsloven – Kommentarutgave (1999) s. 168 og Frihagen: Inhabilitet etter forvaltningsloven (1985) s. 431.

Selv om lovens habilitetsregler ikke gjelder direkte når statsråder opptrer som regjeringsmedlemmer, er statsrådene bundet av visse ulovfestede habilitetsprinsipper. Disse prinsippene har imidlertid ikke nødvendigvis den samme rekkevidden som de alminnelige reglene i forvaltningsloven § 6. Unntaket i forvaltningsloven § 10 er begrunnet med at det kan oppstå praktiske problemer dersom de alminnelige reglene skulle gjelde fullt ut ved statsrådenes deltakelse i regjeringen, jf. Forvaltningslovkomiteens innstilling (1958) s. 147, jf. s. 137-38. I forarbeidene til revisjonen av forvaltningslovens inhabilitetsregler er det uttalt at inhabilitetsreglene "må anvendes med forsiktighet innenfor de øverste organer i et forvaltningssystem" (Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 63 annen spalte). En streng praktisering av habilitetsreglene kan skape problemer for statsstyret og motvirke hensynene bak Grunnloven § 12, som fastsetter at "Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere".

Terskelen for å konstatere inhabilitet ved behandling av saker i statsråd, må fastlegges i lys av disse synspunktene. Det er likevel naturlig å ta utgangspunkt i forvaltningslovens § 6. I praksis søker man å følge disse reglene også i statsråd, jf. Statsministerens kontor: Om statsråd (B-0501) s. 77-78.

2. Spørsmålet om inhabilitet

2.1            Lovavdelingen har fått opplyst at det til sammen er 567 790 aksjer i Mediehuset Vårt land AS. Venstre eier 200 aksjer, mens statsrådene Høybråten og Steensnæs eier ca. 80 aksjer hver. Aksjene omsettes for om lag 50 kroner pr. stykk. Mediehuset Vårt Land har for sin del en eierandel på 11,27 prosent i Kanal 4 AS, som er en av søkerne i konsesjonssaken. I alt er det etter det opplyste 8 aksjeeiere i Kanal 4 AS. Flere av dem har en større eierandel enn Mediehuset Vårt Land. Det kan bl.a. nevnes at Adresseavisen har en eierpost på 20,34 prosent, mens Fædrelandsvennen AS eier 16,67 prosent. Mediehuset Vårt Land har derfor ikke noen dominerende eierposisjon i Kanal 4.

Statsrådenes og Venstres eierforhold i Mediehuset Vårt Land AS rammes ikke av forvaltningsloven § 6 første ledd når det gjelder konsesjonssaken hvor Kanal 4 er part. Habilitetsspørsmålet må derfor vurderes med utgangspunkt i § 6 annet ledd. Spørsmålet er om eierforholdene er "særegne forhold" som er egnet til å svekke tilliten til Venstres statsråder samt Høybråten og Steensnæs, slik at de må fratre ved regjeringens behandling av konsesjonssaken.

2.2            Statsrådenes og Venstres prosentvise eierandel i mediehuset må anses som ubetydelig, og den økonomiske verdien er liten. Mediehuset Vårt Land er dessuten ikke selv part i saken men har kun en eierandel i et selskap som er part. Statsrådenes økonomiske interesse i saken må ut fra dette betegnes som indirekte og marginal.

Lovavdelingen finner det klart at den økonomiske interessen i saken ikke er tilstrekkelig til å danne grunnlag for inhabilitet. For å konstatere inhabilitet må det foreligge vesentlige momenter i tillegg til selve eierforholdet.

Lovavdelingen har fått opplyst at statsråd Høybråtens eierskap har vært passivt. Han har aldri deltatt på møter i selskapsorganene i mediehuset eller på annet vis engasjert seg i driften. Lovavdelingen er heller ikke kjent med at Venstre har noen konkret tilknytning til Mediehuset Vårt Land utover aksjeposten.

Det må ut fra dette legges til grunn at statsråd Høybråten og Venstres statsråder ikke er inhabile til å delta i regjeringens behandling av konsesjonssaken. Slik saken er opplyst for oss, er konklusjonen ikke tvilsom.

2.3            Statsråd Steensnæs har i tillegg til eierforholdet vært styremedlem i Mediehuset Vårt Land AS i halvannet år. Han fratrådte da han ble utnevnt som statsråd.

Ved den skjønnsmessige inhabilitetsvurderingen etter § 6 annet ledd kan det foretas en sammenlikning med de tilknytningsforholdene som uten videre fører til inhabilitet etter § 6 første ledd. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e fastsetter at styremedlemmer er inhabile til å delta i behandlingen av saker der selskapet er part. I foreliggende sak har statsråden fratrådt som styremedlem, slik at han ikke lenger har noe faktisk ansvar for selskapets virksomhet. Det aktuelle selskapet er dessuten ikke part i saken. Det må da foreligge ytterligere momenter for å konstatere inhabilitet etter § 6 annet ledd.

Steensnæs' eierinteresse i Mediehuset Vårt Land er etter Lovavdelingens oppfatning ikke et tilstrekkelig tungtveiende moment til at det samlet sett må konstateres at han er inhabil til å behandle saken i egenskap av regjeringsmedlem, jf. forvaltningsloven § 10. Vi forutsetter da at styret i Mediehuset Vårt Land ikke har behandlet spørsmål som berører den aktuelle konsesjonssaken i den perioden statsråd Steensnæs var styremedlem.

3. Konklusjon

Lovavdelingen har etter dette kommet til at ingen av statsrådene er inhabile ved regjeringens behandling av konsesjonssaken.