§ 10-5 - Fusjon mellom gjensidig forsikringsselskap og aksjeselskap

Saknr. 1999/07937 E TO
Dato: 10.06.1999

 

Fusjon mellom gjensidig forsikringsselskap og aksjeselskap - forsikringsvirksomhetsloven § 10-5


Vi viser til brev 12 mai 1999. Vi slutter oss til Nærings- og handelsdepartementets tolkning av forsikringsvirksomhetsloven § 10-5, og er dermed enig i at § 10-5 ikke gir hjemmel for fusjon etter aksjeloven mellom gjensidig forsikringsselskap og aksjeselskap. Bestemmelsen omfatter etter vårt syn bare fusjon mellom gjensidige forsikringsselskaper. Vi mener at dette følger av ordlyden i bestemmelsen, og vi kan heller ikke se at forarbeidene til forsikringsvirksomhetsloven gir grunnlag for noen utvidende tolkning.

Når det gjelder uttalelsen fra Justisdepartementets sivilavdeling 22 mai 1995, synes den å bygge på en forutsetning om at det var adgang til å gjennomføre fusjonen mellom Gjensidige Livsforsikring og Forenede Liv Livs- og Pensjonsforsikring AS etter forsikringsvirksomhetsloven § 10-5. I uttalelsen tok man ikke stilling til om dette var en riktig forståelse av § 10-5. Uttalelsen kan dermed heller ikke tas til inntekt for noen bestemt oppfatning av dette spørsmålet.