§ 13 - Spørsmål om offentlighet og taushetsplikt i forbindelse med Norges Forskningsråds behandling av søknader etter Skattefunn-ordningen

Saksnummer: 2003/1934 EO TME

 

Dato: 09.04.2003

 

Spørsmål om offentlighet og taushetsplikt i forbindelse med Norges Forskningsråds behandling av søknader etter Skattefunn-ordningen

Det vises til brev 5. mars 2003.

1.     Norges Forskningsråd (NFR) er et forvaltningsorgan som omfattes av offentlighetslovens anvendelsesområde. I henhold til offentlighetsloven § 2 vil dermed alle dokumenter som er utferdiget av NFR, eller som er kommet inn til NFR, i utgangspunktet være offentlige. Dette gjelder også dokumenter som er kommet inn til, eller er utarbeidet av NFR i forbindelse med godkjennelser av søknader om støtte etter Skattefunn-ordningen.

Dersom NFR mottar et krav om innsyn i slike dokumenter, krever det derfor hjemmel i lov for å unnta dokumentene, eller deler av dokumentene, fra innsyn.

Dersom dokumentene inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, vil NFR ha plikt til å unnta disse opplysningene fra offentlighet, jf. offentlighetsloven § 5 a. Unntaksplikten gjelder imidlertid bare de taushetsbelagte opplysningene. Resten av dokumentet skal gjøres kjent, når ikke disse delene alene gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet eller de unntatte opplysninger utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold.  Hvorvidt dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger må vurderes konkret i forhold til det enkelte dokument det kreves innsyn i.

2.            Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 pålegger forvaltningen taushetsplikt for opplysninger om ”tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår”. Vi har ikke kjennskap til hvilke opplysninger som finnes i de angjeldende dokumentene, men vil anta at i alle fall enkelte opplysninger vil falle inn under taushetsplikten.  Opplysninger om at en bedrift har mottatt støtte, og hvilket beløp som er mottatt, anser vi imidlertid ikke for å være underlagt taushetsplikt. Vi vil videre anta at en overordnet beskrivelse av prosjektet ikke vil være underlagt taushetsplikt, med mindre beskrivelsen gir opplysninger om et utviklingsprosjekt som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, for eksempel fordi utviklingsprosjektet er ukjent og at konkurrenter vil kunne framskynde sin utvikling av et tilsvarende produkt dersom det ble kjent.

Det framgår av forvaltningsloven § 13 a nr. 3 at taushetsplikten ikke gjelder når ingen berettiget interesse tilseir at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelige andre steder. Opplysninger som framkommer i de offentlige skattelistene, vil dermed ikke være underlagt taushetplikt.

3.            Offentlighetsloven gjelder bare dersom det kreves innsyn i et av forvaltningens dokumenter. Dersom det bes om informasjon på mer generelt plan, reguleres dette ikke av offentlighetsloven hvis ikke de etterspurte opplysningene er nedfelt i et dokument. Offentlighetsloven oppstiller ingen plikt til å utarbeide nye dokumenter. Vi er imidlertid enig i at offentlige hensyn tilsier at NFR i en viss utstrekning gir generell informasjon om virksomheten, særlig hvis det ikke er særlig arbeidskrevende å sammenstille den ønskede informasjon. Også i disse tilfellene må NFR sørge for at det ikke gis ut taushetsbelagte opplysninger.