Forsiden

§ 169 - Forskrift 24. juni 1988 nr. 498 om utgifter til rettstolker i sivile saker

Saksnummer: 01/00358 EP TO/JGS/VIL

 

Dato: 07.05.2001

 

Forskrift 24. juni 1988 nr. 498 om utgifter til rettstolker i sivile saker

Vi viser til brev 10. januar 2001 der De reiser spørsmål om hvilken anvendelse forskrift 24. juni 1988 nr. 498 om utgifter til rettstolker i sivile saker har for saker som behandles etter tvangsfullbyrdelsesloven. Vi beklager at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen.

Etter Justisdepartementets oppfatning kommer forskriften til anvendelse ved namsrettens behandling av tvister og klage etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 og i saker om midlertidig sikring. Etter vårt syn kommer forskriften imidlertid ikke til anvendelse under den ordinære tvangsfullbyrdelsen.

Under den ordinære tvangsfullbyrdelsen gir tvangsfullbyrdelsesloven §§ 3-1 og 3-2 regler om sakskostnader. §§ 3-1 og 3-2 inneholder ingen henvisning til tvistemålslovens regler. Forskrift 24. juni 1988 nr. 498 om utgifter til rettstolker i sivile saker er gitt med hjemmel i tvistemålsloven § 169, som er plassert i tvistemålsloven kapittel 13. I Justisdepartementets høringsbrev om forskriften 23. januar 1987 heter det på s. 3:

"Foruten i tvistemål vil forskriftene gjelde i andre saker hvor tvistemålslovens 13.de kapittel er gitt tilsvarende anvendelse. Dette er gjort f.eks. i skjønnsprosessloven og tvangsfullbyrdelsesloven."

Selv om det her selvsagt er vist til den eldre tvangsfullbyrdelsesloven, taler det for at det ikke er ment å ligge noen begrensning i uttrykket "sivile saker" i forskriftens overskrift. Det avgjørende må være i hvilken utstrekning det i tvangsfullbyrdelsesloven er vist til tvistemålsloven kapittel 13. En slik henvisning finnes i § 3-3 om sakskostnader ved namsrettens behandling av tvister og klage etter § 5-16 og ved rettsmidler mot namsrettens avgjørelser. Også tvangsfullbyrdelsesloven § 3-4 om partenes ansvar for sakskostnader ved midlertidig sikring henviser til tvistemålsloven kapittel 13.