§ 2-2 - Spørsmål om statistikklovens rekkevidde – tredjepartsopplysninger

Saksnummer: 2004/02270 EO MHG

 

Dato: 11.02.2004

 

Spørsmål om statistikklovens rekkevidde – tredjepartsopplysninger

Vi viser til brev 29. januar 2004 med vedlagt notat. I brevet ber Statistisk sentralbyrå om en vurdering av om lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2 gir adgang til å gi pålegg om å utlevere tredjepartsopplysninger, det vil si opplysninger om andre fysiske eller juridiske personer enn den opplysningene kreves utlevert fra.

Statistikkloven § 2-2 lyder:

”     (1) Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak pålegge enhver å gi de opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av offisiell statistikk, så langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette.
     (2) Det kan settes tidsfrist for å gi opplysninger, og fastsettes i hvilken form opplysningene skal gis. Opplysningsplikten er overtrådt når de pålagte opplysninger ikke er gitt innen utløpet av tidsfristen.”

Kongens myndighet etter statistikkloven § 2-2 er delegert til Statistisk sentralbyrå, jf. forskrift 16. juni 1989 nr. 387 og forskrift 13. februar 1990 nr. 1228.

Statistikkloven § 2-2 første ledd oppstiller ikke andre begrensinger i forhold til hva slags opplysninger som kan kreves utlevert enn at opplysningene må være nødvendige for utarbeidelse av offisiell statistikk, og at lovbestemt taushetsplikt ikke må være til hinder for utlevering, men likevel slik at taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 ikke er til hinder for at opplysninger utleveres til bruk for statistisk bearbeiding, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 4 og Ot.prp. nr. 58 (1988-1989) s. 28 første spalte. Etter ordlyden omfattes dermed også tredjepartsopplysninger av bestemmelsen.

Vi kan ikke se at forarbeidene inneholder holdepunkter for å tolke bestemmelsen innskrenkende, slik at tredjepartsopplysninger ikke omfattes. Tvert imot inneholder forarbeidene uttalelser som forutsetter at bestemmelsen også omfatter tredjepartsopplysninger. I NOU 1988: 19 s. 59 første spalte brukes således legers taushetsplikt om pasientopplysninger (jf. tidligere lov 13. juni 1980 nr. 42 om leger §§ 31 flg., nå helsepersonelloven §§ 21 flg.) som et eksempel på et tilfelle hvor lovbestemt taushetsplikt vil være til hinder for å gi pålegg om utlevering av opplysninger, jf. også Ot. prp. nr. 58 (1988-1989) s. 18 første spalte og s. 28 første spalte.

Lovavdelingen mener på denne bakgrunn at statistikkloven § 2-2 gir adgang til å gi pålegg om utlevering av tredjepartsopplysninger.