§ 2 annet ledd - Tvist om lovligheten av midlertidig ansettelse etter tjenestemannsloven - prosedyre

Saksnummer: 1999/13123 E AS

 

Dato: 07.09.1999

 

Tvist om lovligheten av midlertidig ansettelse etter tjenestemannsloven - prosedyre

Det vises til Deres brev 17. august 1999. Normalt foretar Justisdepartementet ikke utredninger på bakgrunn av private henvendelser. Ettersom Deres henvendelse gjelder et prinsipielt forvaltningsrettslig spørsmål, vil vi imidlertid likevel her kort gjøre rede for vårt syn.

Det følger av forvaltningsloven (fvl) § 2 annet ledd første punktum at «Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak». Det ble understreket i forarbeidene til loven (jf Ot prp nr 27 (1968-69) side 11 og side 17) at oppregningen i § 2 annet ledd første punktum skal være uttømmende, dvs at avgjørelser som ikke er uttrykkelig nevnt der i utgangspunktet ikke skal anses som enkeltvedtak, jf også Frihagen: Forvaltningsloven (2. utgave, Oslo 1986) side 69. Fratreden ved opphør av midlertidig/tidsavgrenset tilsettelse, jf tjenestemannsloven (tjml) § 7 første ledd nr 2, er ikke uttrykkelig nevnt i fvl § 2 annet ledd første punktum, og utgangspunktet er derfor at slik fratreden ikke er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Spørsmålet er imidlertid om slik fratreden kan anses å falle inn under alternativet «oppsigelse» ved anvendelsen av fvl § 2 annet ledd første punktum.

Etter vårt syn kan en slik fratreden vanskelig likestilles med oppsigelse. En oppsigelse er en avgjørelse som har den rettsvirkning at vedkommendes rett til å fortsette i stillingen opphører. Ved fratreden etter midlertidig ansettelse har vedkommende aldri hatt rett til å fortsette i stillingen lengre enn den tidsavgrensede perioden. Også juridisk teori legger til grunn at slik fratreden hvor det har vært forutsatt at tjenesteforholdet bare skal vare en bestemt tid, ikke vil være vedtak om oppsigelse eller avskjed etter fvl § 2 annet ledd første punktum, jf Frihagen op.cit. side 74.

Vi legger etter dette til grunn at avgjørelse om fratreden ved utløpet av midlertidig ansettelse etter tjml § 7 nr 2 ikke vil være å anse som et enkeltvedtak etter fvl § 2 annet ledd første punktum.

Når det gjelder spørsmålet om tjenestemannsloven § 19 nr 3, viser vi til at tolkningen av tjenestemannsloven hører under Arbeids- og administrasjonsdepartementet. De bør derfor rette Deres henvendelse om dette spørsmålet direkte til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.