§ 2 første ledd bokstav a og b - Avslag på krav på grunn av foreldelse og enkeltvedtaksbegrepet

Saksnummer: 2006/05388
EO ATV

 

Dato: 18.10.2006

 

Avslag på krav på grunn av foreldelse og enkeltvedtaksbegrepet

Vi viser til brev 30. juni 2006. Finansdepartementet stiller spørsmål om en avgjørelse om å avvise et krav som foreldet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a, jf. bokstav b. Spørsmålet har oppstått i forbindelse med avgjørelse av krav om utbetaling av merverdiavgift til gode, og vi begrenser oss til slike saker.

Etter det vi har fått opplyst, regnes avslag på krav om utbetaling av merverdiavgift til gode i utgangspunktet som enkeltvedtak, og vi legger dette til grunn. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi ikke tar stilling til anvendelsen av enkeltvedtaksbegrepet i tilfeller der kravet om utbetaling tas til følge fullt ut.

Lovavdelingen har i brev 14. januar 1991 (jnr. 2257/90 E) uttalt seg om hvorvidt avgiftsmyndighetenes avslag på fremsatte søknader om refusjon om innbetalte avgifter (engangsavgift) var enkeltvedtak. Uttalelsen forutsetter at det ikke hadde avgjørende betydning om avslaget ble begrunnet med at kravet var foreldet eller om det ble gitt en annen begrunnelse for avslaget. Tilsvarende må etter vårt syn gjelde her. Det innebærer at avslag på et krav om utbetaling av merverdiavgift til gode, også når det er begrunnet med at kravet er foreldet, er et enkeltvedtak. Etter vårt syn har en slik løsning også gode reelle grunner for seg. For eksempel vil behovet for klagerett være til stede uansett om en bindende avgjørelse om avslag bygger på at kravet er foreldet eller at det ikke er grunnlag for kravet etter merverdiavgiftslovens bestemmelser med tilhørende praksis.