§ 20 - Forvaltningsloven § 20 annet ledd annet punktum – utlån av originale saksdokumenter

Saksnummer: 2001/04175 EO ØR/MHG

 

Dato: 06.07.2001

 

Forvaltningsloven § 20 annet ledd annet punktum – utlån av originale saksdokumenter

Vi viser til brev 27. april 2001 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet med forespørsel om en vurdering av om bestemmelsen i forvaltningsloven § 20 annet ledd annet punktum, som gir en advokat som opptrer som fullmektig for en part rett til å få utlånt originale saksdokumenter når ikke særlige grunner taler mot det, også omfatter offentlig godkjente rettshjelpere.

Forvaltningsloven § 20 regulerer hvordan partene rent praktisk skal gis innsyn i de saksdokumenter de etter loven §§ 18 og 19 har rett til å gjøre seg kjent  med. Etter forvaltningsloven § 20 første ledd første punktum er utgangspunktet at vedkommende forvaltningsorgan, ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling, bestemmer hvordan dokumentene skal gjøres tilgjengelig for partene. Denne bestemmelsen gir ikke partene noen rett til å få utlånt originale saksdokumenter, men bestemmelsen er heller ikke til hinder for utlån av originaldokumenter såfremt det må anses forsvarlig, jf. blant annet Geir Woxholth: Forvaltningsloven, 1999, 3. utgave, side 322.

Advokater som opptrer som fullmektig for en part i en forvaltningssak har derimot etter forvaltningsloven § 20 annet ledd annet punktum krav på å få utlånt originale saksdokumenter når ikke særlige grunner taler mot det. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å tolke bestemmelsen utvidende slik at den også anses å omfatte offentlig godkjente rettshjelpere. Hvis det anses hensiktsmessig og forsvarlig å låne ut originaldokumentene til andre enn advokater, for eksempel offentlig godkjente rettshjelpere, vil det være adgang til dette etter hovedregelen i forvaltningsloven § 20 første ledd første punktum. Det er da ikke behov for å begrunne en slik løsning med en utvidende tolkning av bestemmelsen i loven § 20 annet ledd annet punktum.

Vi har merket oss at Rikstrygdeverket i september 1999 tok inn en tilføyelse i retningslinjene for praktiseringen av forvaltningsloven § 20 annet ledd annet punktum i rundskriv 1. november 1997 nr. 71, hvor det gis uttrykk for at bestemmelsen bør tolkes slik at den også omfatter offentlig godkjente rettshjelpere. Vi har ikke opplysninger om i hvilken grad dette synet er blitt fulgt i praksis. Uavhengig av i hvilken grad rundskrivet har blitt fulgt opp i praksis innen trygdeetaten, antar vi at rundskrivet ikke bør tillegges avgjørende betydning ved fortolkningen av forvaltningsloven § 20 annet ledd annet punktum i sin alminnelighet. Vi legger i denne forbindelse vekt på at det i alle tilfelle ikke er tale om en langvarig praksis, at slik praksis uansett er avgrenset til trygdeetaten og at en eventuell praksis med å låne ut originaldokumenter til offentlig godkjente rettshjelpere vil kunne opprettholdes i medhold av forvaltningsloven § 20 første ledd første punktum. Dette kan for eksempel skje ved at det gjøres en endring i Rundskriv 1. november 1997 nr. 71, hvor det presiseres at forvaltningsloven § 20 første ledd første punktum skal praktiseres slik at originaldokumenter skal lånes ut til offentlig godkjente rettshjelpere når ikke særlige grunner taler imot det.