Forsiden

§ 22 - Spørsmål vedrørende embetsmenn – Grunnloven § 22

Saksnummer: 01/01269 EO HI/ATV

 

Dato: 05.02.2001

 

Spørsmål vedrørende embetsmenn – Grunnloven § 22

Vi viser til brev 1. februar 2001, hvor Sosial- og helsedepartementet ber Lovavdelingen vurdere om fylkeslegen faller i kategorien ”uavsettelig” embetsmann etter Grunnloven § 22 annet ledd, eller om han er ”avsettelig” etter § 22 første ledd.

Fylkeslegenes stilling er regulert i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. Det fremgår av loven § 1 at fylkeslegen er underordnet Statens Helsetilsyn, som er et direktorat med det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet.

I Bjørnaraa m.fl., Norsk tjenestemannsrett, 2000, s. 106 heter det:

”Hvorvidt fylkeslegen er avsettelig eller ikke er ikke avklart. Det forhold at fylkesmannen er avsettelig embetsmann, peker i retning av at fylkeslegen også er det.”

Spørsmålet om fylkeslegens stilling må etter Lovavdelingens syn ses i sammenheng med hvilken stilling helsedirektøren har. På grunn av det over- og underordningsforholdet det er mellom fylkeslegene og Statens Helsetilsyn, kan det ikke med rimelighet antas at fylkeslegene er omfattet av Grunnloven § 22 første ledd dersom helsedirektøren ikke er omfattet.

Det er antatt at helsedirektøren regnes som ”uavsettelig” etter Grunnloven § 22 annet ledd, jf. Bjørnaraa m.fl., Norsk tjenestemannsrett, Oslo, 2000, s. 103 med henvisninger. Slik Statens Helsetilsyn er organisert i dag, kan helsedirektøren ikke regnes i kategorien ”ansatte ved Statsraadets Kontorer”, jf. § 22 første ledd. Heller ikke kategorien ”civile … Overøvrigheds-Personer” har en slik rekkevidde at den omfatter sjefen for et frittstående direktorat. Det er redegjort nærmere for rekkevidden av disse to kategoriene i Stang Lund, Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn s. 30-31, inntatt som særskilt bilag til Innstilling om avskjedigelse m.v. av embetsmenn, 1971. At helsedirektøren er ”uavsettelig”, er også lagt til grunn i forbindelse med at embetet som helsedirektør ved lov 21. desember 2000 nr. 127 ble gjort til åremålsstilling, jf. Ot. prp. nr. 14 (2000-2001) s. 45 og Innst. O. nr. 38 (2000-2001) s. 7. Lovavdelingen er enig i det standpunktet som her er kommet til uttrykk angående helsedirektørens stilling.

På denne bakgrunn kan Lovavdelingen ikke se at fylkeslegene kan regnes som omfattet av kategorien avsettelige embetsmenn etter Grunnloven § 22. At fylkesmannen tradisjonelt regnes som sivil overøvrighet etter Grunnloven § 22 første ledd, endrer ikke dette, idet det er vesentlige forskjeller mellom fylkesmannens og fylkeslegens funksjoner, både historisk og etter situasjonen i dag.