§§ 24 og 28 - Forskrift om bruk av farvannene i Oslofjorden og tilstøtende områder - forholdet til forvaltningsloven

Saksnummer: 1998/13063 E AS

 

Dato: 16.11.1998

 

Forskrift om bruk av farvannene i Oslofjorden og tilstøtende områder - forholdet til forvaltningsloven

Det vises til Fiskeridepartementets brev 2 november 1998.

På bakgrunn av den redegjørelsen for saken som er gitt i Kystdirektoratets brev 19 oktober 1998, er Justisdepartementet enig i at det i denne saken synes hensiktsmessig å gjøre unntak fra forvaltningslovens regler om begrunnelse og klagerett i det omfang som foreslått i Fiskeridepartementets brev 2 november 1998.

Unntak fra grunngiingsplikten etter forvaltningsloven § 24 og fra klage­retten etter § 28 må skje ved forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i henholdsvis § 24 fjerde ledd og § 28 tredje ledd. Justisdepartementet antar at det her i saken foreligger slike tungtveiende grunner som § 28 tredje ledd krever for å gjøre unntak fra klageretten i det omfang som vi antar Fiskeridepartementets forslag går ut på.

Etter kgl res 16 desember 1977 avsnitt Il skal saker om slike unntak fremmes for regjeringen av Justisdepartementet eller av vedkommende fagdepartement med Justisdepartementets samtykke. Justisdepartementet samtykker med dette i at Fiskeridepartementet fremmer utkast til kongelig resolusjon, men forutsetter at utkastet blir forelagt særskilt for Justisdepartementet på forhånd.

Etter Justisdepartementets mening kan det reises spørsmål om de fore­slåtte unntak bør fastsettes som endring i de felles forskrifter som finnes om unntak fra forvaltningsloven, eller i den forskrift med hjemmel i havne- og farvannsloven og lostjenesteloven som unntakene knytter seg til. Ut fra praktiske hensyn - med vekt på hensynet til de brukere som forskriften retter seg mot- har Justisdepartementet ikke innvendinger mot at unntakene nå blir fastsatt i den forskrift som Fiskeridepartementet forbereder. Det må da vises til forvaltningsloven § 24 fjerde ledd og 28 tredje ledd som hjemmel for unntakene.

For ordens skyld vil Justisdepartementet understreke at det på et senere tidspunkt - i samband med en mulig generell opprydding i forskriftsverket om unntak fra forvaltningsloven - kan bli aktuelt å få fastsatt unntakene (også) i en fellesforskrift etter forvaltningsloven.