§§ 12, 13 og 26 - Innsyn etter offentleglova hos bompengeselskaper

Saksnr. 200702407 EO MHG
Dato: 12.02.2009

 

Innsyn etter offentleglova hos bompengeselskaper

Vi viser til brev 26. mars 2007 fra Statens vegvesen med spørsmål om offentleglova vil gi rett til innsyn i forskjellige typer dokumenter og opplysninger hos bompengeselskaper.

Et bompengeselskap har til oppgave å forestå innkreving av bompenger når det er bestemt at et samferdselsprosjekt skal finansieres på denne måten. Et slikt selskap vil være omfattet av offentleglova dersom vilkåret i loven § 2 første ledd bokstav c er oppfylt. Unntaket i § 2 første ledd annet punktum vil ikke kunne medføre at bompengeselskaper likevel ikke er omfattet av loven.

Bompengeselskapene vil ha forskjellige dokumenter som inneholder opplysninger om bilistene.

AutoPass-avtalen gir rett til et visst antall passeringer av bompengestasjoner mot forhåndsbetaling. Avtalen, som kommer til uttrykk på en bankgiro, gir blant annet opplysninger om hvem den gjelder for, hvilken bil den gjelder for (registreringsnummer), antall passeringer den gjelder for og vederlaget for dette. Det vil normalt ikke være anledning til å unnta slike avtaler fra innsyn. Det kan imidlertid tenkes at enkeltopplysninger i avtalen kan være dekket av bestemmelser om lovbestemt taushetsplikt, slik at de kan (skal) unntas fra innsyn, fordi de røper et forhold som må anses som personlig. Et eksempel er hvis et fengsel oppgis som adresse, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 jf. annet ledd første punktum jf. offentleglova § 13 første ledd jf. annet ledd.

Vi gjør oppmerksom på at selvstendige rettssubjekter som er omfattet av offentleglova § 2 første ledd bokstav c eller d vil ha adgang til å gjøre unntak fra innsyn for opplysninger som er omfattet av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven selv om forvaltningsloven ikke gjelder for rettssubjektet, jf. offentleglova § 13 annet ledd. Det er usikkert om bompengeselskaper er omfattet av forvaltningsloven. Siden forholdet til forvaltningsloven i denne sammenheng bare vil ha betydning for spørsmålet om selskapene bare kan unnta eller om de også har taushetsplikt for slike opplysninger som er omfattet av forvaltningsloven § 13 første ledd, finner vi ikke grunn til å ta stilling til om forvaltningsloven gjelder for selskapene. Forutsatt at forvaltningsloven ikke gjelder, bør selskapene uansett aldri utøve meroffentlighet for slike opplysninger som er omfattet av forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 og som de dermed kan unnta etter offentleglova § 13 annet ledd.

Opplysninger om hvor en bestemt person har vært på et bestemt tidspunkt er ikke taushetsbelagt etter forvaltningsloven § 13, med mindre dette røper et forhold som må anses som personlig, f.eks. at man har vært på et sted som utelukkende oppsøkes av folk som skal anskaffe narkotika. Opplysninger om at en bestemt person har passert en bompengestasjon på et bestemt tidspunkt har ikke en slik karakter og vil ikke være taushetsbelagt. Slike opplysninger vil imidlertid være innhentet ved vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking, slik at bompengeselskapene vil kunne unnta passeringsopplysninger de registrerer etter offentleglova § 26 tredje ledd annet punktum. Hvis ett og samme dokument bare inneholder slike opplysninger, vil hele dokumentet kunne unntas, ellers vil unntak for hele dokumentet avhenge av at et av de alternative vilkårene i offentleglova § 12 er oppfylt, se nærmere om dette rett nedenfor.

Også dersom passeringsopplysninger tas inn i brev, fakturaer e.l. til bilister, vil unntaket i § 26 tredje ledd annet punktum kunne brukes for opplysningene.

Meroffentlighet vil sjelden være aktuelt for slike opplysninger som er omfattet av unntaket i offentleglova § 26 tredje ledd annet punktum.

For saker om gebyr for passering av bompengestasjoner uten å betale oppstår spørsmålet om en opplysning om at en bestemt bil har passert en bompengestasjon uten betaling er et forhold som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Spørsmålet om taushetsplikt er tvilsomt. Vi er tilbøyelig til å anta at opplysninger om passering uten betaling ikke er taushetsbelagte. Vi har da lagt vekt på at det dreier seg om en bagatellmessig overtredelse som lett kan skje ved en forglemmelse.

Vi går ut fra at klager over at det er ilagt gebyr for passering uten å betale kan inneholde mange forskjellige slags opplysninger. Opplysninger om passeringssteder og tidspunkter i klager vil ikke kunne unntas etter offentleglova § 26 tredje ledd annet punktum fordi de ikke er innhentet ved vedvarende eller gjentatt personovervåking. Derimot vil f.eks. opplysninger om helse, økonomi, sosiale forhold i klagen (eller i andre dokumenter) være omfattet av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Opplysninger om at det er iverksatt inkasso indikerer at det foreligger et betalingsmislighold. Det er antatt at opplysninger om at bestemte personer har misligholdt private betalingsforpliktelser, er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 først ledd nr. 1. Vi mener at en opplysning om at det er iverksatt inkasso mot en bestemt person vedrørende en privat betalingsforpliktelse, er taushetsbelagt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Det vil ikke være taushetsplikt for opplysninger om det er iverksatt inkasso mot en juridisk person eller mot en fysisk person vedrørende vedkommendes næringsgjeld. I spesielle situasjoner kan det for øvrig også tenkes at mislighold av private betalingsforpliktelser faller utenom taushetsplikten, f.eks. hvis misligholdet er et ledd i en demonstrasjonspreget aksjon mot bompenger.

Vi minner om at taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 gjelder opplysninger og forutsetter at de sensitive opplysningene kan knyttes til en bestemt person. Så langt en kan unngå at taushetsbelagte opplysninger knyttes til den de gjelder ved anonymisering (utelate navn og andre identifiserende opplysninger), vil det ikke foreligge taushetsplikt. Det vil innebære at det f.eks. ofte kan gis innsyn i anonymisert form i dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger, og at dette vil være mer hensiktsmessig enn å fjerne selve de sensitive opplysningene.

Unntakene i offentleglova § 26 tredje ledd og offentleglova § 13 første ledd eller annet ledd jf. forvaltningsloven § 13 første ledd gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Det klare utgangspunktet er da at øvrige deler av dokumenter som inneholder slike opplysninger som er dekket av disse unntakene, er offentlige. Det vil bare være anledning til å unnta resten av dokumentene dersom ett av de tre alternative vilkårene i offentleglova § 12 er oppfylt. Vurderingen etter § 12 må skje konkret for det enkelte dokument. Det er dermed ikke mulig å gi en generell avklaring av forholdet til § 12 for alle de aktuelle dokumenttyper hos bompengeselskapene. Vi går imidlertid ut fra at vilkårene for å bruke § 12 for å unnta resten av dokumentene i en god del tilfeller ikke vil være oppfylt. Dersom det f.eks. er slik at en faktura for gebyr ved passering uten betaling også inneholder opplysninger om sted og tidspunkt for passeringen, er det på de rene at disse opplysningene vil kunne unntas uten at noen av vilkårene i § 12 for å unnta resten av dokumentet vil være oppfylt. Vi viser for øvrig til omtalen av offentleglova § 12 i Justisdepartementets Rettleiar til offentleglova(1) punkt 5.2.

(1)   Denne finnes her http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Veiledninger/Rettleiar%20til%20offentleglova%20281108%20(2).pdf