§ 27 - Om kravet etter forvaltningsloven til informasjon om klageadgang

Brevdato: 24.08.2016

Om kravet etter forvaltningsloven til informasjon om klageadgang  


Vi viser til e-post 4. juli 2016 fra adopsjonsseksjonen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) v/Vårin Jarnæss, hvor det bes om svar på spørsmål knyttet til krav til opplysning om klageadgang og om skjemaet 0073 B må brukes i klagesaker. Bakgrunnen for førstnevnte spørsmål er at Bufdir ønsker å få avklart om informasjon om klageadgang kan utelates i de tilfellene søkere fullt ut får innvilget søknaden, typisk forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet.

Forvaltningsloven § 27 regulerer plikten til underretning om enkeltvedtak. Tredje ledd pålegger en mer spesiell veiledningsplikt i saker som gjelder enkeltvedtak, enn den generelle veiledningsplikten som ellers følger av § 11. Det følger av § 27 tredje ledd første punktum at «[i] underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage». Isolert sett tilsier denne ordlyden at plikten til å gi opplysninger om klageadgang mv. gjelder generelt, uavhengig av vedtakets innhold.

I Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 88 heter det at «regelen i forvaltningsloven bør være kategorisk på dette punkt». Dette ble senere fulgt opp av Justiskomiteen (se Innstilling O nr. 2 (1966-67) s. 12). Spørsmålet om hvordan dette stiller seg der en part fullt ut har fått innvilget en søknad, er imidlertid ikke berørt i forarbeidene.

I et brev til Industridepartementet datert 11. juni 1970 (jur. 3033/69-E JS/rl) tok Lovavdelingen stilling til om begrunnelse kan nektes etter forvaltningsloven § 24 andre ledd der en part har akseptert de vilkårene som har blitt satt for en konsesjon eller lignende. Spørsmålet ble besvart bekreftende, men det ble lagt til at parten kan gis en begrunnelse etter anmodning. I tillegg ble det uttalt følgende om underretningen om klageadgang: «En annen sak er at dersom det er truffet vedtak etter det avgjørende organs oppfatning i samsvar med partens ønsker, vil det ikke være naturlig eller nødvendig å gi opplysning som nevnt i fvl. § 27 tredje ledd.»

Forvaltningsloven § 24 andre ledd fastslår at i andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi en samtidig begrunnelse dersom det «innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at en part vil være misfornøyd med vedtaket». Dette utgjør et unntak fra hovedregelen i § 24 første ledd om at begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket treffes. Unntaket er begrunnet i effektivitetshensyn. I slike tilfeller vil en plikt til å gi samtidig begrunnelse være en unødvendig byrde å pålegge forvaltningen (se Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 82). De hensynene som begrunner regelen i § 24 andre ledd, gjør seg gjeldende også i tilknytning til § 27 tredje ledd. Den som fullt ut får innvilget en søknad, vil normalt ikke ha noe ønske eller behov for å klage på vedtaket. En opplysning om klageadgang mv. kan dermed både være unødvendig og virke villedende, og den påfører typisk forvaltningen unødig merarbeid. Der parten har fått innvilget søknaden fullt ut, gjør ikke de grunnleggende rettssikkerhetshensynene som ligger bak både begrunnelsesplikten og underretningsplikten om klageadgang, seg gjeldende.

Vi kan på bakgrunn av dette ikke se at spørsmålet stiller seg annerledes i dag enn det som går fram av Lovavdelingens uttalelse i 1970. Ordlyden i forvaltningsloven § 27 tredje ledd er riktignok i utgangspunktet klar, men når de rettssikkerhetshensynene som begrunner regelen, ikke gjør seg gjeldende, kan vi ikke se at det bør være noen plikt for forvaltningen til å opplyse om klageadgang mv. der parten har fått innvilget en søknad fullt ut. Vi understreker imidlertid at dette bare gjelder der parten har fått fullt medhold. Ved for eksempel delvis innvilgelse av en søknad må plikten til å opplyse om klageadgangen overholdes.

Når det gjelder spørsmålet om bruk av skjemaet 0073 B i klagesaker, stiller ikke forvaltningsloven eller forvaltningslovforskriften noe krav om at underretningen om retten til å klage skal gjennomføres ved bruk av noe bestemt skjema. Vi er heller ikke kjent med at det foreligger noe annet regelverk som pålegger dette.