§ 28 - Spørsmål om klagerett over klageinstansens avvisningsvedtak – forvaltningsloven § 28 første ledd annet punktum

Saksnummer: 2001/388 EO ILB/ØR

 

Dato: 22.01.2001

 

Spørsmål om klagerett over klageinstansens avvisningsvedtak – forvaltningsloven § 28 første ledd annet punktum

Det vises til brev 11. januar 2001, med vedlegg oversendt 17. januar 2001.

Som det framgår avslutningsvis i brevet fra fylkesmannen i Østfold 24. august 2000, har samme tolkningsspørsmål vært forelagt Justisdepartementets sivilavdeling i brev fra fylkesmannen 17. august 2000. Dette brevet ble oversendt Lovavdelingen for besvarelse. Vi vårt brev 13. september 2000 til fylkesmannen i Østfold ble bl.a. uttalte (sak 00/12184 SIJ):

”Lovavdelingen står fast ved sin tidligere tolkning av forvaltningsloven (fvl.) § 28 første ledd annet punktum slik denne har kommet til uttrykk – og er begrunnet – i brev 12. januar 1996 til Sosial- og helsedepartementet og brev 22. november 1999 til Sivilombudsmannen. Dette innebærer at det etter vårt syn ikke foreligger klagerett over klageinstansens avvisningsvedtak.
Sivilombudsmannen har kommet til en annen konklusjon vedrørende dette tolkningsspørsmålet, jf. senest hans brev til Lovavdelingen i Justisdepartementet 17. juli 2000. Her uttales imidlertid (s. 4) at man står overfor ”et åpent rettslig spørsmål, og begge konklusjoner på spørsmålet om klagerett over klageinstansens avvisningsvedtak kan forsvares”.

Vi vil for ordens skyld peke på at manglende klagerett for den private part ikke innebærer at klageinstansen eller annet overordnet organ er avskåret fra å ta saken opp til ny vurdering, jf. fvl. § 35 annet ledd.”

Sivilombudsmannens brev 17. juli 2000 til Justisdepartementets lovavdeling ble besvart 24. oktober 2000. Vår svar følger vedlagt til orientering.

Av dokumentene i den foreliggende sak går det frem av fylkesmannen i sitt vedtak om avvisning av klagen opplyste at avvisningsvedtaket kunne påklages til Kommunaldepartementet. Fylkesmannen har senere opplyst overfor parten at det ikke foreligger noen slik klagerett over avvisningsvedtaket. Lovavdelingen er - som det fremgår overfor – fortsatt av dette syn, og har for så vidt ikke noe å bemerke til fylkesmannen rettsoppfatning slik den er kommet frem i brevet 22. august 1997. All den stund fylkesmannen har korrigert sin opplysning om klageadgang først 1 ½ år etter at den ble gitt, og Sivilombudsmannen senere har ansett spørsmålet om klageadgang for å være ”et åpent rettslig spørsmål”, kan det være at målet om en hensynsfull forvaltning bør tilsi at man i denne saken, hvor partene var stilt i utsikt en klagebehandling, tar opp til behandling klagen over vedtaket om avvisning.