§ 3-2 - Legemiddelansvaret

Saksnr. 200400513 EP ATO/KJL
Dato: 19.01.2004

 

 

Legemiddelansvaret

Vi viser til Deres e-brev 12. januar 2004 til lovrådgiver Atle Torvund, hvor De spør om naturlegemidler, homøopatiske legemidler og enkelte legemidler til utvortes bruk er omfattet av den norske produktansvarslovens særregler om legemiddelansvaret.

Produktansvarsloven kapittel 3 anses å omfatte legemidler slik dette er definert i legemiddelloven 4. desember 1992 nr. 132 § 2. Definisjonen følger Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF, og skal derfor være tilsvarende i Norge som i Sverige. Denne definisjonen omfatter de produktene De nevner, etter det vi har fått opplyst fra Helsedepartementet. Det er ikke gjort noe unntak i produktansvarsloven kapittel 3 for slike legemidler, og særreglene om legemiddelansvaret kommer derfor til anvendelse også for naturlegemidler, homøopatiske legemidler og de nevnte legemidlene til utvortes bruk.