§ 3-4 - Spørsmål om behandlingsrekkefølgen for innkomne utleggsbegjæringer og søknad om gjeldsordning

Saksnummer: 1996/14003 E LST

 

Dato: 12.12.1996

 

Spørsmål om behandlingsrekkefølgen for innkomne utleggsbegjæringer og søknad om gjeldsordning

Vi viser til brev 11 november 1996 med spørsmål om behandling av utleggsbegjæring i forbindelse med søknader om gjeldsordning.

Utgangspunktet er at det foreligger to adskilte saker som må behandles hver for seg etter de regler som gjelder for hver sakstype, og med den fremdrift som er vanlig i hver type saker. Behandlingen av gjeldsordningssaker kan ta lang tid, og søknadene fører ikke alltid til at det åpnes gjeldsforhandling. Det er først når gjeldsforhandling er åpnet, at adgangen til å ta utlegg blir stengt for en tremåneders periode, jf gjeldsordningsloven § 3-4 første ledd bokstav d. Etter at denne perioden er utløpt, vil det igjen være adgang til å ta utlegg i den utstrekning en kreditor ikke da omfattes av en frivillig eller tvungen gjeldsordning.