§ 33 - Forvaltningsloven § 33 annet ledd – klageren får delvis medhold i underinstansen

Saksnummer: 1996/5891 E ILB/MH

 

Dato: 15. oktober 1996

 

Forvaltningsloven § 33 annet ledd – klageren får delvis medhold i underinstansen

Vi viser til brev 2 og 15 mai 1996 og beklager sent svar.

Justisdepartementet antar at underinstansen i medhold av forvaltningsloven § 33 annet ledd annet punktum kan endre sitt påklagete vedtak til fordel for klageren, selv om klagen ikke gis medhold fullt ut. Vi viser særlig til Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s 292, der det heter bl a:

"Underinstansen bør også ha adgang til bare delvis å imøtekomme klagen. Er klageren ikke fornøyd med den nye avgjørelse - eller finner forvaltningsorganet ikke grunn til å endre sitt vedtak - må saken oversendes klageinstansen. Det er ikke meningen at den myndighet som har truffet det vedtak det klages over, nå skal ta opp en helt ny behandling av saken."

Underinstansens endringsvedtak etter § 33 annet ledd annet punktum kan påklages til klageinstansen på vanlig måte når den opprinnelige klagen bare er gitt delvis medhold. Denne klageretten må fremgå av den underretning som underinstansen gir om sitt nye vedtak, jf fvl § 27. Blir det fremsatt klage, skal underinstansen straks sende den videre til klageinstansen, med mindre klageren i sin nye klage fremsetter synspunkter som gir god grunn for underinstansen til å foreta undersøkelser og nærmere tilrettelegging av klagesaken etter reglene i § 33 annet ledd første punktum jf fjerde ledd.

Man kan ikke prinsipielt utelukke at løsningen kan bli en annen etter enkelte særlover. Men det må i tilfelle kreves klare holdepunkter i ordlyden for at det har vært meningen å fravike forvaltningslovens ordning, jf forvaltningsloven § 1.