§ 4 - Særnamsmenns adgang til innsyn i og registrering på konti i Verdipapirsentralen

Saksnummer: 1998/00246 E TO

 

Dato: 11.02.1998

 

Særnamsmenns adgang til innsyn i og registrering på konti i Verdipapirsentralen

Vi viser til brev 8 januar 1998, hvor det bes om eventuelle merknader til utkast til svarbrev fra Finansdepartementet til Verdipapirsentralen.

Til annet avsnitt in fine bemerker vi at SI har kompetanse til å stifte utleggspant etter enkelte andre lover enn straffeprosessloven, se f eks aksjeloven § 11-14.

Til tredje avsnitt bemerker vi at det har vært omstridt i hvilken utstrekning tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 kommer til anvendelse ved inndriving av f eks skattekrav. Ved anvendelsen av vpsl § 3-6 i forhold til særnamsmenn må det legges til grunn at VPS har opplysningsplikt når en særnamsmann har anmodet om opplysninger om en person som det fremgår at særnamsmannen vurderer å ta utlegg hos.

Vi forstår fjerde avsnitt i utkastet slik at man mener at særnamsmyndighetenes taushetsplikt reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven § 2-6, jf domstolloven § 63a. Det er imidlertid antatt at tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 2 ikke gjelder for særnamsmennene, se nærmere Falkanger, Flock og Waaler: Tvangsfullbyrdelsesloven, bind I, 2 utg 1995, s 39. Særnamsmennenes taushetsplikt vil følge av forvaltningsloven, med mindre det skulle være fastsatt egne regler om taushetsplikt i særlovgivningen.

Til femte avsnitt bemerkes at det vil bero på regelverket for den enkelte særnamsmann om det kan avtales særskilt taushetsplikt e 1. I den grad f eks den bidragsberettigede har rett til innsyn ved Trygdeetatens Innkrevingssentrals (TI) tvangsinndrivelse av bidraget, er TI avskaret fra å inngå slike avtaler.