Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - innføring av nasjonalt ID-kort - rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

En interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet har lagt fram et forslag om innføring av et nasjonalt ID-kort i Norge. Arbeidsgruppens sluttrapport følger vedlagt.

Frist for tilbakemelding på høringen er mandag 04. juni 2007.

Tilbakemelding kan gis både på papir og i elektronisk form. Elektroniske høringssvar sendes til: postmottak@jd.dep.no

Arbeidsgruppens forslag inneholder blant annet følgende elementer:

  • Det innføres et frivillig ID-kort utstedt av offentlig myndighet som et tilbud til alle fast bosatte i Norge.
  • Kortet forsynes med visuelt lesbare personopplysninger sammen med personfoto, optisk maskinlesbar tekst, samt en kontaktløs elektronisk brikke med samme persondata som fremgår av den visuelle delen av kortet.
  • For norske statsborgere som ønsker kort med funksjonalitet for reise innen Schengen området utstyres kortet med informasjon om norsk statsborgerskap.
  • Ordningen administreres av politiet, og kortet utstedes etter søknad til politiet eller norsk utenriksstasjon.
  • Det etableres et eget register over alle innehavere av nasjonalt ID-kort.
  • Ordningen med nasjonalt ID-kort forankres i egen lov.

Det vises for øvrig til arbeidsgruppens sluttrapport.

Arbeidsgruppen har også foreslått at ID-kortet utstyres med en kontaktbrikke der en elektronisk ID kan lagres i kortet etter ønske fra søkere over 13 år og en elektronisk signatur etter ønske fra søkere over 18 år. Nasjonalt ID-kort med eID skal i utgangspunktet kunne brukes overfor det offentlige og til privatrettslige transaksjoner overfor private aktører.

Forslaget om bruk av eID i et nasjonalt ID-kort sendes ut på høring fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Vi viser derfor til denne (www.regjeringen.no/fad). Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at FADs høringsfrist er 8 uker.

Med hilsen

Knut Fosli
avdelingsdirektør

Magnar Aukrust
avdelingsdirektør

Til toppen