Høringsbrev

Høring - forskrift til den nye offentleglova

Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til forskrift til den nye offentleglova. Høringsnotatet ligger ved. Det tas sikte på at offentleglova og forskriften skal tre i kraft 1. januar 2008.

Høringsuttalelser må være Justisdepartementet i hende innen 1. november 2007. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eller til postmottak@jd.dep.no.

Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre innen egen sektor som ikke står på adressatlisten.

Med hilsen


Knut Helge Reinskou
avdelingsdirektør

Magnus Hauge Greaker
lovrådgiver

Til toppen