§ 40 - Vegtrafikkloven § 40 a annet ledd

Saknr. 201011228 EP ANES
Dato: 25.11.2010


 

Vegtrafikkloven § 40 a annet ledd


Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 26. oktober 2010 der Samferdselsdeparte-mentet ber om en vurdering av ”hvorvidt vegtrafikkloven § 40 a annet ledd gir hjemmel for departementet til i forskrift å pålegge fylkeskommunene å gjennomføre konkrete sikringstiltak overfor skyssberettigede skolebarn i buss, nærmere bestemt pålegg om at fylkeskommunene skal dimensjonere skysstilbudet ut fra at skyssberettigede skolebarn skal ha sitteplass med bilbelte”. Samferdselsdepartementet peker på at et slikt pålegg ”i praksis [vil] innebære en plikt for fylkeskommunene til å ta høyde for sikringskravene ved de avtaler som etter anbud inngås med de ulike transportselskaper”.

Vegtrafikkloven § 40 lyder:

Ansvar for trafikksikkerhetsarbeid.
    Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.
    Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om at fylkeskommunen, i Oslo Oslo kommune, pålegges å utarbeide og gjennomføre ulike tiltak knyttet til trafikksikkerhet.

Annet ledd kom inn ved lov 19. juni 2009 nr. 109 om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen. Fra Ot.prp. nr. 68 (2008-2009) gjengis merknadene til vegtrafikkloven § 40 a nytt annet ledd:

”Det vises til nærmere omtale i kap. 5.3.

Det innføres hjemmel for at departementet ved forskrift kan gi nærmere bestemmelser om at fylkeskommunen, i Oslo kommunen, pålegges å utarbeide og gjennomføre ulike tiltak knyttet til trafikksikkerhet.

Hjemmelen gir departementet mulighet til gjennom forskrifter å pålegge fylkeskommunene, i Oslo kommunen, å følge opp nasjonal visjon og nasjonale mål for trafikksikkerhet. Fylkeskommunenes arbeid på trafikksikkerhetsområdet skal dermed utledes av nasjonalt fastsatte prioriteringer og politikk.

Bestemmelsen gir mulighet for gjennom forskrift å kunne pålegge fylkeskommunene og Oslo kommune en rekke konkrete plikter og oppgaver knyttet til trafikksikkerhet på det vegnettet som er fylkesveg og i Oslo kommunal veg etter at reformen er gjennomført. Det kan vanskelig gis en uttømmende oppregning av slike aktuelle plikter og oppgaver. Formålet med hjemmelen er imidlertid å gi staten mulighet til å sikre at alle oppgaver knyttet til trafikksikkerhet som tidligere har vært utført av staten i forhold til det vegnettet som skal overføres til fylkeskommunene og Oslo kommune, blir ivaretatt også etter overføringen. I tillegg skal hjemmelen sikre at også nye oppgaver innen dette området skal kunne pålegges fylkeskommunene, i Oslo kommunen, for å opprettholde et helhetlig nasjonalt trafikksikkerhetsarbeid. Nærmere konkretisering av fylkeskommunenes, i Oslo kommunens, plikter og oppgaver knyttet til trafikksikkerhetsarbeidet vil bli gjort i forbindelse med utarbeiding av forskrifter etter bestemmelsen. Fylkeskommunen og Oslo kommune skal kompenseres for eventuelle ekstra kostnader dette medfører.”

Den nærmere omtalen i punkt 5.3 som det vises til, styrker det inntrykk som merknadene gir av at bestemmelsen er knyttet til fylkeskommunenes ansvar for deler av veinettet. Det er ingen saklig sammenheng mellom dette ansvaret og fylkeskommunenes oppgaver i forbindelse med skoleskyss, sml. opplæringslova § 13-4. Det vil dessuten virke noe tilfeldig om en i medhold av vegtrafikkloven § 40 a annet ledd kunne pålegge fylkeskommunene særlige plikter uavhengig av deres ansvar for deler av veinettet når man vil mangle hjemmel for å pålegge andre i sammenlignbare situasjoner tilsvarende plikter. På denne bakgrunn er vi av den oppfatning at vegtrafikkloven § 40 a annet ledd ikke gir hjemmel for en slik forskrift som Samferdselsdepartementet skisserer.