§ 6 - Fornyet vurdering av utenriksminister Jonas Gahr Støres habilitet

Saksnr. 2005/07710 EO ATV
Dato: 27.01.2006

Fornyet vurdering av utenriksminister Jonas Gahr Støres habilitet


Vi viser til kontakt 26. januar 2005, der utenriksråd Sven Svedman ber om uttalelse fra Lovavdelingen om hvorvidt utenriksminister Jonas Gahr Store er inhabil til å ta del i regjeringens behandling av "lotterisaken" i nærmeste fremtid.

Utenriksministerens habilitet ble vurdert i vår uttalelse 4. november 2005, som vi viser til. Særlig på grunn av den meget korte tiden som var gått siden han forlot sin stilling som generalsekretær i Norges Røde Kors - mindre enn tre uker - kom Lovavdelingen for sin del under tvil til at han var inhabil. Det er nå gått lengre tid - om lag tre og en halv måned. Etter det opplyste foreligger ikke nye omstendigheter som trekker i retning av inhabilitet.

Etter vår oppfatning er det trolig fortsatt gått for kort tid til at utenriksministeren kan delta i regjeringens behandling av lotterisaken. Dette er imidlertid vesentlig mer tvilsomt enn i november 2005.