§ 6 - Habilitetsvurdering - næringsminister Monica Mæland

Saksnr.: 14/3042 EO GUH/bj
Dato: 27.05.2014

 

Habilitetsvurdering - næringsminister Monica Mæland

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 16. mai 2014, med anmodning om Lovavdelingens vurdering av næringsminister Monica Mælands habilitet i saker om Horn-familiens mineralrettigheter på Svalbard, samt i sak om eventuelt salg av eiendommen Austre Adventsfjord. Bakgrunnen for at habilitetsspørsmålet er reist, er at Mæland hadde en relasjon til nå avdøde Johan Horn, hvis søsken og etterkommere i dag er eiere av eiendommen.

Om Mælands relasjon til Johan Horn er det opplyst følgende i brevet hit:

«Johan Horn var innvalgt i Bergen bystyre i to perioder, fra 2003 til 2011, da Monica Mæland var byrådsleder. Han var Høyres fraksjonsleder i Komité for miljø og byutvikling, og fungerte også som bystyregruppens nestleder i en periode. Mæland beskriver forholdet som et «godt og kollegialt forhold». Som bystyrepolitiker hadde Horn møter med Mæland omtrent annenhver måned. I tiden han var bystyregruppens nestleder, deltok han på de faste møter med Mæland, cirka hver fjortende dag, sammen med Høyres gruppeleder.

Johan Horn og Monica Mæland var ikke omgangsvenner, var aldri hjemme hos hverandre eller deltok i private sammenkomster. Johan Horn valgte å ikke ta gjenvalg i 2011 på grunn av sykdom. Etter dette, og frem til like før han døde i mars 2012, var han på lunsj med byrådslederen et par ganger i tillegg til noen kortere besøk. Mæland hadde kontakt med Horn frem til hans død, og i egenskap av byrådsleder holdt hun tale i hans begravelse.

Mæland var kjent med at Johan Horn drev et firma sammen med søsknene, men ikke nøyaktig hva virksomheten gikk ut på eller hvor den var lokalisert. Hun kan ikke si med sikkerhet om virksomheten på Svalbard kan ha blitt nevnt for henne.»

I telefonsamtale 22. mai 2014 med avdelingsdirektør Wenche Stenberg har vi videre fått opplyst at spørsmålet om habilitet i saker om mineralrettigheter knytter seg til at Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for avgjørelser fattet av Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Når det gjelder saken om eventuelt salg av Austre Adventsfjord, aktualiseres habilitetsspørsmålet av at staten v/Nærings- og fiskeridepartementet kan være en aktuell kjøper av eiendommen.  Det ble videre opplyst at Johan Horn eide ¼ av eiendommen Austre Adventsfjord, og at denne eierandelen nå er gått over til hans etterkommere.

Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelder for Monica Mæland i egenskap av sjef i Nærings- og fiskeridepartementet. Bestemmelsene gjelder ikke for Mæland i egenskap av regjeringsmedlem, jf. § 10 andre punktum, det vil si ved behandlingen av en sak i statsråd, forberedende statsråd eller regjeringskonferanse. I slike tilfeller gjelder i stedet visse ulovfestede habilitetsregler, som iallfall ikke er strengere enn forvaltningslovens bestemmelser.

Den tilknytningen mellom Mæland og saken om salg av eiendommen Austre Adventsfjord som er beskrevet i brevet hit, er ikke av en slik art at noen av de ubetingede inhabilitetsgrunnene i § 6 første ledd kan gjøre seg gjeldende. Habilitetsspørsmålet må dermed vurderes med utgangspunkt i § 6 andre ledd. Etter denne bestemmelsen er en tjenestemann inhabil til å treffe eller tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse i en forvaltningssak når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til [tjenestemannens] upartiskhet». For en nærmere beskrivelse av utgangspunktene for vurderingen viser vi til tidligere uttalelser, se for eksempel uttalelse 30. januar 2008 (JDLOV-2008-532).

Ut fra beskrivelsen i brevet hit oppfatter vi det slik at relasjonen mellom Mæland og Johan Horn primært har vært knyttet til profesjonelt samarbeid. Slike profesjonelle relasjoner vil normalt ikke føre til inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, jf. bl.a. Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (5. utg. 2011) s. 185. Et mer personlig vennskapsforhold kan etter omstendighetene være relevant ved habilitetsvurderingen – også hvor forholdet springer ut av et profesjonelt samarbeidsforhold. Det er imidlertid alminnelig antatt at det normalt bare er et nært vennskap mellom en tjenestemann og noen som har tilknytning til den aktuelle forvaltningssaken, som i seg selv kan medføre inhabilitet, jf. bl.a. Frihagen, Inhabilitet etter forvaltningsloven (1985) s. 228.

Mæland har selv beskrevet sin relasjon til Johan Horn som «et godt og kollegialt forhold», og etter det opplyste var de to ikke omgangsvenner. Vi kan heller ikke se at det er noe i den øvrige beskrivelsen i brevet hit som skulle tilsi at relasjonen de to imellom kunne fortone seg som et nært vennskap.

Mælands tilknytning til de nåværende eierne av Austre Adventsfjord er avledet av relasjonen hun hadde til Johan Horn. I tråd med redegjørelsen ovenfor kan denne tilknytningen etter vårt syn ikke anses som et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til Mælands upartiskhet i saken. Etter vår vurdering er hun følgelig ikke inhabil.