§ 6 - Statsråd Tord Liens habilitet i saker som angår TrønderEnergi AS

Saksnr.: 13/7186 EO GUH/bj
Dato: 14.05.2014

 

Statsråd Tord Liens habilitet i saker som angår TrønderEnergi AS

 

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev 29. april 2014, med anmodning om Lovavdelingens vurdering av olje- og energiminister Tord Liens habilitet i saker som angår TrønderEnergi AS. Bakgrunnen for at habilitetsspørsmålet er reist, er at Lien har vært ansatt i selskapet. Av brevet hit framgår det at det nå er gått mer enn seks måneder siden Lien fratrådte denne stillingen, og at han hittil har avstått fra å delta i behandlingen av saker som særlig berører dette selskapet.

Olje- og energidepartementets henvendelse har sammenheng med Lovavdelingens uttalelse 19. november 2013, der vi ga en vurdering av Liens habilitet på daværende tidspunkt. Med hensyn til Liens tilknytning til TrønderEnergi AS vises det til Olje- og energidepartmentets brev 8. november 2013, hvor følgende ble opplyst:

«Olje- og energiminister Lien var før han ble utnevnt til statsråd, direktør for informasjon og samfunnskontakt i TrønderEnerig AS. Lien var ansatt i TrønderEnergi AS i omtrent en måned før utnevnelsen. Han satt i konsernledelsen i selskapet, i denne perioden. Statsråd Lien har sagt opp sin stilling i TrønderEnergi AS, og er ikke lenger ansatt i selskapet.»

I uttalelsen 19. november 2013 ga vi uttrykk for at statsrådens tilknytning til TrønderEnergi AS ikke kunne medføre inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første ledd. Om habilitetsvurderingen etter § 6 andre ledd uttalte vi blant annet følgende:

«Spørsmålet blir dermed om statsråd Lien er inhabil til å ha befatning med noen av sakene som er nevnt i brevet hit etter forvaltningsloven § 6 andre ledd. Dette vil ifølge ordlyden være tilfellet dersom «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet» i den aktuelle saken. § 6 andre ledd gir anvisning på en bred, skjønnsmessig vurdering av om tjenestemannen har en slik tilknytning til saken eller dens parter at det kan svekke tilliten til hans upartiskhet. Ifølge ordlyden skal det ved vurderingen legges vekt på om avgjørelsen i saken kan «innebære særlig fordel, tap eller ulempe» for tjenestemannen selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. I uttrykket «særlig» ligger det en avgrensning mot fordeler, ulemper og tap som gjør seg tilsvarende gjeldende overfor en større eller ubestemt personkrets, jf. Ot.prp. nr. 3 (1976–1977) side 62. Selv om forarbeidenes uttalelser muligens direkte gjelder personlige tilknytningsforhold, kan de gi veiledning også der tilknytningen er til et upersonlig rettssubjekt, slik som et aksjeselskap. Også andre momenter er relevante. Vurderingen etter § 6 andre ledd må skje i lys av de hensyn som ligger bak habilitetsreglene, nemlig å «sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsen og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet», jf. Rt. 1996 s. 64 på s. 68.

Ved vurderingen etter § 6 andre ledd må det tas hensyn til de avveininger som ligger til grunn for bestemmelsen i § 6 første ledd bokstav e nr. 2. At lovgiver har trukket grensen for ubetinget inhabilitet ved det å (fortsatt) ha en ledende stilling, tilsier at et avsluttet ansettelsesforhold i slik stilling ikke uten videre medfører inhabilitet etter § 6 andre ledd. Dette forhindrer likevel ikke at et slikt tidligere ansettelsesforhold hos en aktør som har særlige interesser i en forvaltningssak, kan utgjøre et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet i saken. Selv om dette prinsipielt sett beror på en konkret vurdering, er det særlig i to situasjoner det er nærliggende å konstatere inhabilitet på dette grunnlaget: for det første i tilfeller hvor tjenestemannen har hatt befatning med saken i den tidligere stillingen, og for det andre i situasjoner hvor det tidligere tilsettingsforholdet ligger så nært i tid at det er nærliggende å tro at han fortsatt identifiserer seg med denne interesse. For en nærmere redegjørelse vises det til vår uttalelse 12. november 2009 om daværende fiskeri- og kystminister Berg-Hansens habilitet (JDLOV-2009-7092) punkt 2.3. Med sikte på det foreliggende tilfellet tilføyer vi at det kan ha betydning for praktiseringen av det nevnte identifikasjonssynspunktet at tilknytningsforholdet har vært særlig kortvarig.

Også andre omstendigheter enn selve tilknytningen til TrønderEnergi AS vil kunne være av betydning ved vurderingen av statsråd Liens habilitet i saker som angår selskapet. Blant annet vil det kunne være relevant å se hen til den konkrete forvaltningssakens art, graden av skjønn og kompleksitet i den avgjørelsen som skal fattes, samt hvor direkte og tunge interesser TrønderEnergi AS har i saken. I visse typer saker kan det være særlig viktig at det ikke skapes tvil om tilliten til forvaltningens upartiskhet. Det gjelder for eksempel saker der hensynet til den enkeltes rettssikkerhet veier tungt og i saker der et forvaltningsorgan gransker, kontrollerer eller fører tilsyn med andre.

[...]

Den korte tiden som har gått siden han fratrådte stillingen, tilsier etter vårt syn at Lien per i dag i utgangspunktet må anses som inhabil i alle forvaltningssaker hvor TrønderEnergi AS er part. Også i saker hvor selskapet ikke formelt er part, men hvor avgjørelsen må antas å kunne medføre en «særlig fordel, tap eller ulempe» for selskapet, framstår det nærliggende å konkludere med inhabilitet.

I sakene hvor TrønderEnergi AS’ heleide datterselskap TrønderEnergi Kraft AS er part eller har en partslignende interesse, må det gjennomgående antas at avgjørelsen i saken vil kunne medføre en «særlig fordel, tap eller ulempe» også for morselskapet. Det samme gjelder sakene som direkte gjelder de deleide selskapene TrønderEnergi Nett AS og Sarepta AS. TrønderEnergi AS’ eierandeler i disse selskapene er betydelige (henholdsvis 85 og 50 prosent), slik at utfallet i disse sakene også må antas å berøre TrønderEnergi AS i betydelig grad. Dette, sammenholdt med den korte tiden som er gått siden statsråd Lien fratrådte stillingen i TrønderEnergi AS, tilsier at han på nåværende tidspunkt også bør avstå fra å delta i behandlingen av disse sakene.»

I sitt brev 8. november 2013 stilte også Olje- og energidepartementet spørsmål om hvor langt framover i tid Liens tilknytning til TrønderEnergi AS ville kunne medføre inhabilitet. Om dette uttalte vi følgende:

«Vår vurdering foran har vært knyttet til situasjonen per i dag. Som nevnt har forutsetningen så langt videre vært at statsråd Lien ikke har hatt befatning med sakene hos TrønderEnergi AS. Olje- og energidepartementet har bedt om et anslag over hvor lenge statsråd Lien vil være inhabil i saker som gjelder TrønderEnergi AS. Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på dette. Forvaltningsloven § 6 annet ledd gir anvisning på en konkret vurdering i den enkelte sak. Som det framgår ovenfor, er tidsaspektet bare ett moment i denne vurderingen. Det vil blant annet også kunne ha betydning hvor direkte og tunge interesser TrønderEnergi AS har i den konkrete saken.

Det er i prinsippet ikke noe i veien for at det bestemmes at statsråd Lien i en bestemt periode framover ikke skal ha befatning med saker hvor TrønderEnergi AS er særlig berørt. Om dette skal gjøres, og for hvor lenge, beror i bunn og grunn på en hensiktsmessighetsvurdering. En periode på for eksempel seks måneder kan kanskje danne et utgangspunkt. Utenfor en slik eventuell «karanteneperiode» må habilitetsspørsmålet uansett vurderes konkret i den enkelte sak.

Dersom Lien skulle ha hatt befatning med noen av sakene hos TrønderEnergi AS, vil dette i seg være et vektig argument for at det foreligger inhabilitet ved behandling av saken i departementet. Det gjelder særlig med sikte på den typen saker med håndfaste partsinteresser for TrønderEnergi AS og nært tilknyttede selskaper som er beskrevet i brevet hit. I slike tilfeller vil det ha mindre betydning hvor lenge det er siden Lien eventuelt hadde befatning med saken hos TrønderEnergi AS. De konklusjonene vi er kommet til foran, kan dermed også gi veiledning med sikte på eventuelle tilfeller der statsråd Lien har hatt å gjøre med saken i sin tid som ansatt i TrønderEnergi AS, iallfall hvis Liens befatning med saken ikke har vært perifer.»

Etter det vi forstår, besluttet man i etterkant av vår uttalelse at Lien i en periode på seks måneder skulle avstå fra å ha befatning med individuelle forvaltningssaker der TrønderEnergi AS er særlig berørt. Som påpekt i det gjengitte utdraget av vår tidligere uttalelse, er det i bunn og grunn et spørsmål om hensiktsmessighet hvorvidt, og eventuelt for hvor lenge, man vil operere med en slik «karanteneperiode». At en slik løsning i dette tilfellet ble valgt, har således ingen selvstendig betydning for Liens habilitet etter karanteneperiodens utløp. Som framholdt i vår tidligere uttalelse, gir forvaltningsloven § 6 andre ledd anvisning på en konkret vurdering i den enkelte sak, hvor tidsaspektet bare er ett moment i vurderingen. Blant annet sett hen til at det fortsatt er gått forholdsvis kort tid siden Lien fratrådte stillingen i TrønderEnergi AS, er det etter vårt syn ikke grunnlag for å operere med en generell presumsjon for at Lien er habil i saker som berører selskapet på en særlig måte. Vi viser for øvrig til vurderingene i uttalelsen 19. november 2013, som også bør kunne gi veiledning med tanke på framtidige vurderinger av Liens habilitet i enkeltsaker.

Vi finner avslutningsvis grunn til å presisere at det primært vil være i individuelle forvaltningssaker som berører TrønderEnergi AS på en særlig måte, at spørsmålet om Liens habilitet vil kunne aktualiseres. Som framholdt i uttalelsen 19. november 2013, skal det mye til for at en politisk embets- eller tjenestemann blir inhabil i saker som gjelder generell regulering som følge av en tilknytning til noen som berøres av reguleringen. I utgangspunktet må det også anses uproblematisk at Lien, som ledd i sin generelle kontakt med kraftbransjen, har kontakt med TrønderEnergi AS, forutsatt at denne kontakten ikke inngår som ledd i behandlingen av en individuell forvaltningssak der statsråden er inhabil.