§ 6 - Habilitetsvurdering - statsråd Torbjørn Røe Isaksen

Saksnr. 14/771 EO GUH/mk
Dato: 10.02.2014

Habilitetsvurdering – statsråd Torbjørn Røe Isaksen

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 5. februar 2014, med anmodning om Lovavdelingens vurdering av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens habilitet til å delta ved departementets behandling av en sak hvor staten ved departementet er stevnet for Oslo tingrett.

Kunnskapsdepartementets brev inneholder en redegjørelse for de faktiske omstendighetene som har ført til at spørsmålet om habilitet er reist. I brevet opplyses blant annet følgende:

«Staten ved Kunnskapsdepartementet har blitt stevnet for Oslo tingrett. Saksøker søkte opptak ved Universitetet i Bergen, men ble ikke tatt opp. Dette ble påklaget til Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak, men klagen fikk ikke medhold. Saksøker har tatt ut stevning med påstand om at vedtak fra klagenemnden er ugyldige.

Saksøkers prosessfullmektig er advokat John Christian Elden. […]

Statsråden beskriver Elden som en han kjenner, men at han ikke er en venn, mer en bekjent. Elden er forretningsfører for C J Hambros fond, der statsråden er styremedlem. C J Hambros fond deler ut Hambros minnepris, og i den forbindelse har de to deltatt på middager sammen. Videre treffes de for eksempel på arrangementer i regi av Civita. De er ‘venner’ på Facebook, men statsråden har ikke invitert Elden til arrangementer i privat regi.»

Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelder for Røe Isaksen i egenskap av sjef for Kunnskapsdepartementet. Ut fra beskrivelsen av Røe Isaksens tilknytning til saken synes det klart at ingen av de ubetingede inhabilitetsgrunnene etter § 6 første ledd gjør seg gjeldende. Vi kan heller ikke se at den beskrevne relasjonen til advokat Elden medfører inhabilitet for statsråden etter § 6 andre ledd. Riktignok kan en personlig tilknytning til en parts fullmektig eller andre som bistår en part i en sak, etter omstendighetene utgjøre «særegne forhold…som er egnet til å svekke tilliten til [tjenestemannens] upartiskhet». Det er imidlertid alminnelig antatt at det normalt bare er et «nært» vennskap mellom tjenestemannen og noen som er involvert i forvaltningssaken, som i seg selv kan medføre inhabilitet, jf. blant annet Frihagen, Inhabilitet etter forvaltningsloven (1985) s. 228. I henvendelsen hit er det opplyst at Røe Isaksen selv gir uttrykk for at Elden «ikke er en venn, mer en bekjent». Vi kan heller ikke se at det er noe i den ovenfor gjengitte beskrivelsen av den omgang Røe Isaksen og Elden har hatt, som skulle tilsi at relasjonen mellom de to kan fortone seg som et nært vennskap.