§ 6 - Vurdering av kunnskapsminister Kristin Halvorsens habilitet

Saksnr. 201103704 EO ATV
Dato: 16.05.2011

 

Vurdering av kunnskapsminister Kristin Halvorsens habilitet


Vi viser til brev 2. mai 2011, hvor Kunnskapsdepartementet ber om Lovavdelingens vurdering av om kunnskapsminister Kristin Halvorsen er inhabil til å behandle saker som vedrører NRK. Det pekes særskilt på “saker som gjelder NRK som ledd i regjeringens ordinære forberedelse av forslaget til statsbudsjett, og da særlig spørsmålet om størrelsen på kringkastingsavgiften”. Bakgrunnen er at kunnskapsministerens ektemann er ansatt i NRK. I brevet hit er det opplyst følgende:

“Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er gift med Charlo Halvorsen. Han er ansatt som leder av underholdningsavdelingen i NRK og vil tiltre i begynnelsen av juni 2011. I denne stillingen vil han organisatorisk være plassert direkte under divisjonsdirektøren for NRK Marienlyst. Frem til nå har Halvorsen arbeidet som redaksjonssjef i samme avdeling.”

Lovavdelingen har i brev 22. august 2006 (snr. 200606333 EO) til Finansdepartementet uttalt seg om tilsvarende problemstilling da Kristin Halvorsen var finansminister og Charlo Halvorsen prosjektsjef i NRKs underholdningsavdeling. Vi uttalte den gangen om habilitetsvurderingen etter forvaltningsloven § 6 annet ledd:

“Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget som ledd i behandlingen av statsbudsjettet og etter forslag fra regjeringen. Avgiften utgjør den vesentligste delen av NRKs inntekter. Regjeringens syn på kringkastingsavgiften får avgjørende betydning for NRKs alminnelige økonomiske rammevilkår. Indirekte kan dette tenkes å påvirke arbeidsforholdene til finansministerens ektemann (lønn og arbeidssituasjonen ellers). Budsjettbehandlingen har imidlertid i beskjeden grad konsekvenser for hvordan NRK nærmere skal disponere inntektene fra kringkastingsavgiften. Etter vårt syn er det klart at avgjørelse i saken ikke innebærer «særlig fordel, tap eller ulempe» for finansministerens ektemann. Han er i denne sammenheng bare en blant en rekke ansatte i NRK, og budsjettbehandlingen avgjør ikke noe om underholdningsavdelingens stilling sammenlignet med andre ledd i NRKs organisasjon. Regjeringens, herunder finansministerens, befatning med budsjettforslaget innebærer dermed heller ikke noe «særegent forhold» som kan føre til inhabilitet med utgangspunkt i forvaltningsloven § 6 annet ledd.”

Vi antar at konklusjonen med sikte på den tilsvarende problemstillingen nå vil være den samme, altså at kunnskapsministerens befatning med budsjettforslaget, herunder kringkastingsavgiften, ikke innebærer noe “særegent forhold” som kan føre til inhabilitet med utgangspunkt i forvaltningsloven § 6 annet ledd. Det gjelder selv om Charlo Halvorsen nå har en mer overordnet stilling og vil ha befatning med budsjettet for underholdningsavdelingen. Det er her tale om gradsforskjeller som etter vår mening ikke får utslagsgivende betydning for habilitetsvurderingen.

En annen sak er at Charlo Halvorsens stilling i NRKs underholdningsavdeling sammen med andre konkrete omstendigheter kan føre til inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. Vi har ikke fått opplysninger om slike konkrete omstendigheter, og nøyer oss derfor med å gjenta reservasjonen fra vår uttalelse i 2006, som gjelder tilsvarende nå:

“For at spørsmålet om habilitet skulle oppstå på grunnlag av de fakta vi har beskrevet foran, måtte finansministeren etter vårt syn forberede eller treffe avgjørelse i en sak som spesifikt og temmelig direkte angikk underholdningsavdelingen i NRK og som fikk betydning for denne avdelingens rammevilkår og mer spesifikt arbeidssituasjonen til finansministerens ektemann. Alternativt kunne det tenkes at finansministerens ektemann i særlig grad hadde engasjert seg i en bestemt sak med tilknytning til egen arbeidssituasjon. Vurderingen av om habilitet foreligger, må også i slike tilfeller bli konkret.”