§ 6 - Vurdering av statsråd Inga Marte Thorkildsens habilitet

Saksnr. 201203268 EO ATV
Dato: 23.05.2012

Vurdering av statsråd Inga Marte Thorkildsens habilitet


1. Innledning. Sakens fakta

Vi viser til brev 2. mai 2012, hvor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ber om en vurdering av statsråd Inga Marte Thorkildsens habilitet i saker som berører prosjektet Tekstilpanelet. Bakgrunnen er statsrådens tilknytning til lederen for prosjektet, Tone Skårdal Tobiasson.

I brevet hit har BLD gitt følgende beskrivelse:

«Tekstilpanelet er et prosjekt som jobber for at norsk tekstilbransje og moteindustri skal produsere klær på en miljøvennlig måte. Norwegian Fashion Institute (NFI) har en sekretæriatsfunksjon, og samarbeider med blant annet Norsk Industri, Virke og Sifo (Statens institutt for forbruksforskning) om å gjennomføre møter og seminarer. Tekstilpanelet gir også informasjon til næringen gjennom nyhetsbrev og nettsider. Tone Skårdal Tobiasson er prosjektleder for Tekstilpanelet.

BLD har støttet NFIs arbeid med Tekstilpanelet med kr. 100.000 i 2010 og kr. 190.000 i 2011. En del av støtten har dekket lønn til prosjektleder. NFI har søkt om tilskudd til Tekstilpanelet også i 2012. Fagavdelingen besluttet i februar i år, mens Audun Lysbakken var statsråd, at det skulle gis et tilskudd på kr. 175.000 for 2012.Beslutningen ble meddelt NFI v/Tekstilpanelet. Formelt tilsagnsbrev er imidlertid ikke sendt.

Alle utbetalinger av tilskudd fra BLD ble stoppet i forbindelse med tilskuddsaken for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Statsråden ble oppmerksom på sin tilknytning til prosjektlederen i forbindelse med at det skulle gjøres en ny vurdering av om midlene kunne utbetales. Det er sannsynlig at det senere i år vil komme en søknad fra Tekstilpanelet om midler for 2013. En vurdering av statsrådens habilitet er derfor relevant også dersom beslutningen om tildeling for 2012 anses for å være tatt under Audun Lysbakken.

Statsråden har beskrevet sin tilknytning til Tobiasson på følgende måte:

"Jeg traff Tone Tobiasson første gang i forbindelse med et intervju en gang rundt år 2000. Hun var da redaktør i magasinet Tique. Etter dette har vi truffet hverandre jevnlig i faglige/politiske sammenhenger. Jeg er opptatt av det fagfeltet hun jobber med, etisk mote, og vi har derfor deltatt på en del felles arrangementer.

Vi har en felles venn som gjør at vi også har truffet hverandre i mer private sammenhenger. Ved tre anledninger har vi spist middag sammen. Vi har da vært en gjeng på 4-5 personer.

Ved en anledning var jeg invitert i bursdag til Tone Tobiasson, men jeg hadde ikke mulighet til å delta.

Jeg betrakter ikke Tone Tobiasson som en nær venn. Tilknytningen er mer i grenseland mellom venn og bekjent."»

Det er ikke oppgitt hvor stor andel av tilskuddet som har gått til lønn til prosjektleder, om lønn til prosjektlederen eventuelt også finansieres av andre kilder, og hvor vesentlig del av Tobiassons samlede inntektsgrunnlag lønn under dette prosjektet utgjør. Vi nevner for ordens skyld også at vi ikke har ytterligere opplysninger om organiseringen av prosjektet ut over det som fremgår av brevet hit. Slik saken ligger an, har dette imidlertid ikke betydning for vår konklusjon.

2. Lovavdelingens vurdering

Vi forstår det slik at henvendelsen er begrenset til å gjelde spørsmålet om statsråden kan være inhabil ved BLDs avgjørelser om tildeling av tilskudd til Tekstilpanelet (i brevet hit også angitt som Norwegian Fashion Institute v/Tekstilpanelet). 

Statsråden er ikke inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd. Spørsmålet om statsrådens habilitet må vurderes ut fra forvaltningsloven § 6 annet ledd, hvor det avgjørende er om det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til» hennes upartiskhet i saken. Ved denne vurderingen skal det «blant annet … legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe» for statsråden selv eller noen som hun har «nær personlig tilknytning til».

Et sentralt moment i vurderingen vil være om statsråden har «nær personlig tilknytning» til Tobiassen.

Selv om graden av personlig tilknytning alltid må ses i sammenheng med sakens øvrige omstendigheter, har det utviklet seg enkelte kriterier for hvor nært et vennskap må være for at det i seg selv i utgangspunktet kan føre til en inhabilitetssituasjon etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. Om hva som skal til, viser vi til Lovavdelingens uttalelse i brev 4. juni 2010 til Arbeidsdepartementet (snr. 201005761 EO):

«Lovens ordlyd indikerer at det bare er nære personlige forhold som fører til habilitet. Dette er også lagt til grunn i juridisk teori. I Frihagen, Inhabilitet etter forvaltningsloven (1985) s. 229 tas det som utgangspunkt at det "må kreves nokså direkte og sterkt vennskap eller motsetningsforhold" for at dette skal føre til inhabilitet. I Woxholth, Forvaltningsloven (4. utg. 2006) s. 170 heter det: "Med hensyn til vennskap må det normalt antas at et vanlig godt bekjentskap og samarbeid ikke leder til inhabilitet. Men saken stiller seg annerledes der det foreligger et spesielt godt personlig vennskapsforhold mellom tjenestemannen og en person som er involvert som søker e.l."»

Statsråden betrakter ikke Tone Tobiasson som en nær venn, men beskriver tilknytningen som «mer i grenseland mellom venn og bekjent». Forholdet mellom statsråden og Tobiasson er, ut fra de foreliggende opplysningene, ikke så nært at det i seg selv fører til at statsråden blir inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for eller treffe avgjørelse i en sakstype som denne.

Tobiassen har ikke selv slike interesser i avgjørelsen av saken at hun må regnes som «part». Avgjørelsen om tilskudd er rettet mot NFI Tekstilpanelet. På bakgrunn av at det ikke foreligger noe særlig nært vennskapsforhold mellom statsråden og Tobiassen er det ikke nødvendig å vurdere nærmere om avgjørelse av saken indirekte kan innebære «særlig, fordel tap eller ulempe» for Tobiassen. Ut fra det beskrevne kan vi heller ikke se andre forhold som kan gi grunnlag for å konstatere inhabilitet.

Etter dette kan vi ikke se at det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til» statsrådens upartiskhet i saker om tildeling av tilskudd til Tekstilpanelet. Statsråd Thorkildsen er dermed ikke inhabil.