§ 6 - Vurdering av statsråden sin habilitet

Saksnr. 12/6063 EO ATV/OKL
Dato: 27.09.2012

 

Vurdering av statsråden sin habilitet

 

Innleiing og bakgrunn.

Vi viser til brev 11. september 2012, der Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ber om ei vurdering av statsråd Inga Marte Thorkildsens habilitet i saker som gjeld FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Bakgrunnen er statsråden si tilknyting til i dagleg leiar i FOKUS, Gro Lindstad.

I brevet er FOKUS, tilknytinga mellom denne institusjonen og BLD, og tilknytinga mellom statsråd Thorkildsen og Gro Lindstad uttrykt slik:

«FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid. FOKUS består av 74 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i ulike politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. FOKUS støttes økonomisk av NORAD, UD og BLD. FOKUS mottok i 2011 samlet økonomisk støtte på kr 38,5 millioner fra NORAD, kr 200 000 fra UD og kr 650 000 fra BLD. Gro Lindstad er daglig leder i FOKUS. Utover det forhold at Lindstad er daglig leder i organisasjonen, har BLDs økonomiske tildelinger ingen særskilt betydning for henne direkte.

BLD og FOKUS har inngått en samarbeidsavtale for perioden fra 1.1.2011 til 31.12.2012. Etter avtalen skal departementet yte et tilskudd til FOKUS på kr 550 000 per år i avtaleperioden. Avtalen ble inngått i perioden før statsråd Thorkildsen tiltrådte som statsråd i BLD. Samarbeidsavtalen er en videreføring av tilsvarende avtale for perioden 1.1.2009 til 31.12.2010 med økonomisk ramme på kr 500 000 per år i avtaleperioden.

I 2011 ga BLD et tilskudd til FOKUS på kr 550 000 i samsvar med samarbeidsavtalen. Videre mottok FOKUS et tilskudd på kr 100 000 til koordinering og utarbeidelse av en rapport i 2011. 

I 2012 er det lagt til grunn at et tilskudd i samsvar med samarbeidsavtalen videreføres. FOKUS har i tillegg søkt om reisestøtte på kr 140 000. FOKUS er omtalt som tilskuddsmottaker i Prop. 111 S (2011-2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012, side 62. Beløpet er imidlertid ikke omtalt i proposisjonen, men skal fastsettes av departementet.

Statsråden har arbeidet samtidig med Lindstad på Stortinget i perioden 2004 - 2008. Lindstad var da politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe, mens statsråd Thorkildsen var stortingsrepresentant. De møtes til faste sammenkomster om lag et par ganger i året sammen med andre kvinner med bakgrunn fra SV, hvorav ett av møtene har vært hjemme hos Lindstad. Disse møtepunktene har både preg av vennskaplig samvær og diskusjoner om politikk og strategi. Videre møtes statsråden og Lindstad i politiske fora som ikke er knyttet til partiet hvor forhold vedrørende likestilling og kjønn drøftes.

Statsråden og Lindstad har ikke hatt personlig kontakt i form av bursdager eller ferier. Det ville ikke være naturlig for statsråden å treffe Lindstad alene i en privat sammenkomst. Statsråden betrakter heller ikke Lindstad som en nær venn.»    

Vi legg denne framstillinga til grunn for vurderinga vår. Reglane om når det ligg føre inhabilitet for tenestemenn følgjer av forvaltningslova § 6. Det følgjer av forvaltningslova § 10 andre punktum at reglane i kapitlet ikkje gjeld for statsrådar i eigenskap av regjeringsmedlem. Spørsmålet her gjeld også for statsråden i eigenskap av departementssjef, og lova gjeld då fullt ut. Det er såleis ikkje grunn til å gå inn på dei ulovfesta inhabilitetsreglane som gjeld for statsrådar i eigenskap av regjeringsmedlem.

Lovavdelinga si vurdering

Inhabilitetsreglane i § 6 fyrste ledd er ikkje aktuelle i dette tilfellet, og saka må såleis vurderast på grunnlag av § 6 andre ledd. Etter denne føresegna er ein tenestemann inhabil dersom «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». I samband med denne vurderinga skal det mellom anna «legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til».

Eit sentralt moment i vurderinga vil vere om statsråden har noka «nær personlig tilknytning» til Lindstad. Den personlege tilknytinga må sjåast i samanheng med saka elles, men det er klart at ikkje einkvar kjennskap eller venskap medfører inhabilitet etter forvaltningslova § 6 andre ledd. Det har gjennom praksis utvikla seg nokre kriterium for kva som skal til for at venskap i seg sjølv kan føre til inhabilitet etter denne føresegna, og vi viser her for det fyrste til Lovavdelinga sitt brev 4. juni 2010 til Arbeidsdepartementet (snr. 201005761 EO):

«Lovens ordlyd indikerer at det bare er nære personlige forhold som fører til habilitet. Dette er også lagt til grunn i juridisk teori. I Frihagen, Inhabilitet etter forvaltningsloven (1985) s. 229 tas det som utgangspunkt at det "må kreves nokså direkte og sterkt vennskap eller motsetningsforhold" for at dette skal føre til inhabilitet. I Woxholth, Forvaltningsloven (4. utg. 2006) s. 170 heter det: "Med hensyn til vennskap må det normalt antas at et vanlig godt bekjentskap og samarbeid ikke leder til inhabilitet. Men saken stiller seg annerledes der det foreligger et spesielt godt personlig vennskapsforhold mellom tjenestemannen og en person som er involvert som søker e.l."»

Den tilknytinga til Gro Lindstad som er skildra ovanfor, er ikkje av ein slik karakter at ho i seg sjølv medfører inhabilitet. Ut frå det opplyste er denne tilknytinga i det vesentlege knytt til reint politiske/faglege omstende.

Lindstad har etter det som er opplyst, ikkje slike interesser i saka at ho er å rekne som part, då tilskota frå BLD er retta til FOKUS, og dette ikkje har verknader for Lindstad personleg. Sidan det ikkje kan seiast å vere noka «nær personleg tilknyting» mellom statsråden og Lindstad, er ikkje behov for å vurdere nærare om den økonomiske stønaden til FOKUS på noko vis kan seiast å innebere «særlig fordel, tap eller ulempe» for Lindstad. Vi har heller ikkje fått opplysinger om andre tilhøve som kan gje grunnlag for å konstatere inhabilitet i dette tilfellet.

Det kan såleis ikkje seiast å liggje føre «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til» at statsråden er upartisk i saker som gjeld FOKUS. Statsråd Thorkildsen er difor ikkje inhabil.