§§ 6 og 10 - Habilitetsspørsmål knyttet til statsråd Kristin Halvorsen

Saksnummer: 2006/06333
EO ATV

 

Dato: 22.08.2006

 

Habilitetsspørsmål knyttet til statsråd Kristin Halvorsen

Vi viser til brev 18. august 2006 fra Finansdepartementet. Spørsmålet er om finansminister Kristin Halvorsen av habilitetsgrunner bør unnlate å behandle saker som vedrører NRK.

Det er i første rekke spørsmål om finansministeren kan være inhabil til å behandle saker som gjelder NRK som ledd i regjeringens ordinære forberedelse av forslaget til statsbudsjett, og da særlig spørsmålet om størrelsen på kringkastingsavgiften. Det kan imidlertid også dreie seg om andre spørsmål.

Vi legger følgende fakta til grunn for saken: Finansministeren er gift med
Charlo Halvorsen, som er prosjektsjef i NRKs underholdningsavdeling. Organisatorisk er han plassert direkte under underholdningssjefen. Han har budsjettansvar for de prosjektene han selv styrer, men han har ikke noe generelt budsjett- eller økonomiansvar for den avdelingen han arbeider i. NRK er et aksjeselskap med flere tusen ansatte. Vi har ikke opplysninger om at Kristin Halvorsens ektemann på særlig måte har engasjert seg i spørsmål knyttet til regjeringens behandling av NRKs budsjetter.

Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for en statsråd i egenskap av departementssjef. Etter forvaltningsloven § 10 annet punktum gjelder bestemmelsene ikke for en statsråd i egenskap av regjeringsmedlem. Bestemmelsene gjelder derfor ikke for finansministerens deltakelse i r-konferanse, forberedende statsråd og statsråd. Lovavdelingen har tidligere lagt til grunn at en statsråd som opptrer i regjeringen likevel er bundet av visse ulovfestede habilitetsprinsipper. Disse prinsippene taler for at en statsråd bør vike sete ved behandling i egenskap av regjeringsmedlem dersom vedkommende ville være inhabil som departementssjef. Om bakgrunnen for gjeldende ordning og de retningslinjer for vurdering av habilitet for regjeringsmedlemmer som legges til grunn av Statsministerens kontor, viser vi til heftet Om statsråd (2003) s. 82–83 (se også heftet Om r-konferanser (2002) s. 36–37).

Saksforholdet rammes ikke av noen av de absolutte inhabilitetsgrunnene i forvaltningsloven § 6 første ledd. Spørsmålet blir derfor om det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til finansministerens upartiskhet. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelse i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for finansministeren selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til – i dette tilfellet hennes ektemann, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget som ledd i behandlingen av statsbudsjettet og etter forslag fra regjeringen. Avgiften utgjør den vesentligste delen av NRKs inntekter. Regjeringens syn på kringkastingsavgiften får avgjørende betydning for NRKs alminnelige økonomiske rammevilkår. Indirekte kan dette tenkes å påvirke arbeidsforholdene til finansministerens ektemann (lønn og arbeidssituasjonen ellers). Budsjettbehandlingen har imidlertid i beskjeden grad konsekvenser for hvordan NRK nærmere skal disponere inntektene fra kringkastingsavgiften. Etter vårt syn er det klart at avgjørelse i saken ikke innebærer ”særlig fordel, tap eller ulempe” for finansministerens ektemann. Han er i denne sammenheng bare en blant en rekke ansatte i NRK, og budsjettbehandlingen avgjør ikke noe om underholdnings-avdelingens stilling sammenlignet med andre ledd i NRKs organisasjon. Regjeringens, herunder finansministerens, befatning med budsjettforslaget innebærer dermed heller ikke noe ”særegent forhold” som kan føre til inhabilitet med utgangspunkt i forvaltningsloven § 6 annet ledd.

For at spørsmålet om habilitet skulle oppstå på grunnlag av de fakta vi har beskrevet foran, måtte finansministeren etter vårt syn forberede eller treffe avgjørelse i en sak som spesifikt og temmelig direkte angikk underholdningsavdelingen i NRK og som fikk betydning for denne avdelingens rammevilkår og mer spesifikt arbeidssituasjonen til finansministerens ektemann. Alternativt kunne det tenkes at finansministerens ektemann i særlig grad hadde engasjert seg i en bestemt sak med tilknytning til egen arbeidssituasjon. Vurderingen av om habilitet foreligger, må også i slike tilfeller bli konkret.