§ 77 og § 80: om selskapskontroll i kommunene

Sak 06/450

Vi viser til brev av 22. april 2009, der det stilles enkelte spørsmål i tilknytning til bestemmelsene om selskapskontroll. Departementet har følgende kommentarer til spørsmålene som tas opp i brevet:

1. Innsynsrett
Kommuneloven § 80 hjemler en innsynsrett for bl.a. kontrollutvalget i visse typer kommunalt eide selskaper. Bestemmelsen er således ingen hjemmel for selskapskontroll, men en hjemmel for innsyn. Dersom et aksjeselskap for eksempel er delvis eid av private, vil det være unntatt fra den innsynsretten som er omhandlet i § 80. Vi viser i denne forbindelsen til Ot.prp. nr. 70 (2002 – 2003) side 74.

2. Hjemmel for selskapskontroll
Departementet legger til grunn at plikten til å utføre selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5, jf. kontrollutvalgsforskriften § 13 første ledd. Selskapskontroll med hjemmel i § 77 kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper. Selskapskontroll etter § 77 omfatter følgelig flere selskaper enn innsynsretten etter § 80. Det kan således også gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper som ikke omfattes av den utvidede innsynsretten etter § 80. Mulighetene for å gjennomføre en fullverdig revisjon vil imidlertid kunne svekkes uten en slik innsynsrett. I slike selskaper vil kontrollutvalgets kontroll med selskapene måtte skje på samme vilkår som for øvrige eiere i selskapene, for eksempel ut fra opplysninger i offentlige registre eller databaser.

3. Hva omfatter selskapskontrollen?
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 14 at selskapskontroll kan omfatte
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er en obligatorisk del av selskapskontrollen. Dette innebærer å kontrollere om forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskapene skjer i samsvar med de regler som gjelder for vedkommende virksomhet, og vedtak og forutsetninger fra kommunestyret. Vi viser til merknadene til
kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd. Her omtales eierskapskontroll som ”primært […] å kontrollere at den som forvalter kommunens/fylkeskommunens eierskap utøver myndigheten på den måte som er fastsatt i angjeldende virksomhetslov, for eksempel aksjeloven. Det omfatter også en vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med eierens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene.”

Forvaltningsrevisjon er ikke obligatorisk. Det vil således være opp til kommunen å
beslutte om det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i tillegg til eierskapskontroll.