§ 8 - Datatilsynets lovtolkning

Saksnummer: 2004/04918

 

Dato: 25.03.2004

ES KES

   

 

Datatilsynets lovtolkning

Vi viser til brev 23. mars 2004 der HSH ber Lovavdelingen om å vurdere Datatilsynets tolkning av personopplysningsloven § 8 f.

Datatilsynet fører tilsyn med brudd på personopplysningsloven. Som ledd i tilsynsarbeidet ligger det til Datatilsynet å ta stilling til hvordan loven er å forstå når den skal anvendes i praksis. Dette understrekes særlig i personopplysningsloven § 46, som gir tilsynet kompetanse til å vedta pålegg om at behandling av personopplysninger i strid med loven skal opphøre. Klager over tilsynets avgjørelser behandles av Personvernnemnda. Tilsynsmyndighetene skal være uavhengige av departementet, noe som var begrunnelsen for at man i personopplysningsloven flyttet klagebehandlingen fra Justisdepartementet til Personvernnemnda.

Det vil være prinsipielt uheldig dersom Lovavdelingen avsier uttalelser om anvendelsen av loven i enkeltsaker på en måte som griper inn i tilsynets saksfelt. Vår uttalelse ville dessuten kunne være misvisende dersom tilsynsmyndighetene har et annet syn på lovanvendelsen. Lovavdelingen har derfor vært varsom med å avgi uttalelser om anvendelsen av loven, og i stedet lagt vekt på å samle erfaringer om hvordan loven virker i praksis slik at etterkontrollen av loven i 2005 blir mest mulig fruktbar.

Disse hensynene gjør seg gjeldende også i saken her, og vi ønsker av den grunn ikke å uttale oss om tolkningen av § 8 f.