Forsiden

§ 97 - Grunnloven § 97 - endring av kreftregisterforskriften

Saksnr. 201008148 EO KG/MRE
Dato: 04.10.2010

 

Grunnloven § 97 – endring av kreftregisterforskriften


Vi viser til brev 28. juni 2010, der Helse- og omsorgsdepartementet ber om en vurdering av om en mulig endring i kreftregisterforskriften § 1-9 annet ledd første punktum kan gis anvendelse på allerede registrerte opplysninger. 

Forskrift 21. desember 2001 nr. 1477 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (kreftregisterforskriften) er fastsatt med hjemmel i helseregisterloven. Forskriften etablerer et landsomfattende kreftregister og gir regler for innsamling og behandling av opplysninger i registeret, jf. kreftregisterforskriften § 1-1. Kreftregisterforskriften § 1-9 gir regler om lagring av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom (screeningprogram), herunder screeningprogrammene for brystkreft og livmorhalskreft. § 1-9 første ledd regulerer hvilke opplysninger som kan lagres, mens § 1-9 annet ledd har følgende regel om sletting:

”Ved negativt funn skal personopplysninger som nevnt i første ledd nr. 1 [navn, fødselsnummer, adresse, bostedskommune og sivilstand], slettes etter at opplysningene er kvalitetssikret og senest seks måneder etter innsamlingen av opplysningene med mindre den registrerte har samtykket i at opplysningene registreres permanent. Dersom den registrerte ber om det, skal Kreftregisteret registrere opplysninger om navn, fødselsnummer og adresse i et eget reservasjonsregister.”

Det fremgår av brevet hit at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å endre kreftregisterforskriften § 1-9 annet ledd første punktum slik at opplysningene bare skal slettes dersom vedkommende har reservert seg mot lagring. Endringen vurderes gitt med virkning også for opplysninger som allerede er registrert. Spørsmålet er om en slik endring kan stride mot tilbakevirkningsforbudet etter Grunnloven § 97.

Grunnloven § 97 lyder:

”Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.”

Tilbakevirkningsforbudet omfatter både formelle lover og andre typer generelle rettsregler, herunder forskrifter. Grunnloven § 97 gir vern først og fremst mot regler som legger nye byrder på handlinger eller begivenheter som fant sted før den nye regelen kom til (ofte kalt ”egentlig” tilbakevirkning). Nye regler som utelukkende svekker den enkeltes rettslige posisjon fremover i tid (såkalt ”uegentlig” tilbakevirkning), vil som hovedregel gå klar av tilbakevirkningsforbudet. I avgjørelsen i Rt. 2010 s. 143 (Rederibeskatning) heter det (i avsnitt 153):

”Ut frå rettspraksis kan det etter mitt syn stillast opp nokre hovudpunkt. Spørsmålet om ei lov som knyter verknader til tidlegare hendingar eller grip inn i etablerte rettsposisjonar, er i strid med Grunnlova § 97, er avhengig av kor sterkt tilbakeverknadselementet er. Dersom lova direkte knyter tyngjande rettsverknader til eldre hendingar, er lova som hovudregel grunnlovsstridig. Om lova derimot berre gir reglar om korleis ein etablert rettsposisjon skal utøvast for framtida, er hovudregelen den motsette. Mellom desse ytterpunkta finst det overgangsformer.”

Også etter en endring av kreftregisterforskriften i samsvar med det som er beskrevet i brevet hit, vil den enkelte ha rett til å få opplysninger om seg selv slettet. Den materielle rettigheten vil med andre ord være i behold, men vil kreve en viss aktivitet fra den undersøktes side. På basis av alminnelig erfaring antar vi at endringen vil medføre at langt flere enn i dag vil bli stående rettmessig registrert lenger enn seks måneder. For den enkelte undersøkte vil det likevel være tale om en endring av primært praktisk karakter. Vi forutsetter at det legges rimelig til rette for at den enkelte også i praksis kan bruke reservasjonsretten.

I brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet er det redegjort for behovet for å lagre opplysninger om negative funn utover seks måneder.

Etter vår mening kan det ikke være tvil om at den påtenkte forskriftsendringen ikke rammes av Grunnloven § 97.