Forsiden

§ 97 - Pensjonskommisjonens forslag om delingstall – vurdering av forholdet til Grunnloven § 97

Saksnummer: 2004/00908 EO ATV/KG

 

Dato: 10.09.2004

 

Pensjonskommisjonens forslag om delingstall – vurdering av forholdet til Grunnloven § 97

Vi viser til brev 18. juni 2004 der Sosialdepartementet ber Lovavdelingen om å vurdere Pensjonskommisjonens forslag om innføring av såkalte delingstall ut fra Grunnloven § 97.

Den foreslåtte reformen av folketrygdloven inneholder en rekke elementer som har betydning for størrelsen på den enkeltes pensjonsutbetaling etter folketrygdsystemet, herunder nye regler om beregningsgrunnlag, indeksering og delingstall. I Lovavdelingens notat 7. mai 2003 (inntatt som vedlegg 5 til NOU 2004: 1) er det gjort rede for hensyn som er av betydning ved en vurdering av om inngrep i bestående rettsforhold basert på folketrygdloven innebærer en tilbakevirkning i strid med Grunnloven § 97. Vi viser til notatet.

1. Av Justisdepartementets høringsuttalelse 19. mai 2004 fremgår det at den foreslåtte overgangsordningen – som er utformet særlig med sikte på reglene om beregningsgrunnlaget for pensjonene – er forenlig med Grunnloven § 97. Denne konklusjonen beror på en vurdering av den samlede virkningen av kommisjonens forslag, herunder virkningen av overgang til nye regler om beregningsgrunnlaget, delingstall og indeksering. Vi finner ikke grunn til å utdype den generelle konklusjonen. Når det gjelder ugunstige virkninger som særskilt kan føres tilbake til ordningen med delingstall, viser vi til den følgende drøftelse.

2. Personer som er født 1950 eller tidligere blir ikke omfattet av nye regler om beregningsgrunnlaget, selv om de blir pensjonister 2010 eller senere. Derimot blir de omfattet av nye regler om delingstall (og indeksering). Det samme gjelder – delvis – personer født mellom 1951 og 1964. Spørsmålet er om ordningen med delingstall vil være i strid med Grunnloven § 97 for disse gruppene.

For personer som blir pensjonister kort tid etter 2010 er effekten av delingstallet meget beskjeden, jf. NOU 2004: 1 s. 128. Effekten øker etter hvert, men til gjengjeld er effekten i mindre og mindre grad utslag av inngrep i bestående rettsposisjoner, som er det Grunnloven § 97 her gir vern mot. I den grad det er tale om inngrep i bestående rettsposisjoner, er ordningen med delingstall utformet slik at de som blir rammet hardest, også har lengst tid frem mot pensjonsalderen, og dermed størst mulighet til å forberede seg på den nye situasjonen. Formålet med ordningen er bl.a. å unngå en gradvis økende økonomisk belastning for de yrkesaktive som følge av økt levealder blant pensjonistene, jf. NOU 2004: 1 s. 109. Nyordningen legger dessuten opp til å unngå uheldige terskelvirkninger, ved at hvert enkelt årskull av pensjonister får beregnet et delingstall.

Etter Lovavdelingens vurdering er det klart at den foreslåtte ordningen med delingstall – slik den er skissert i Pensjonskommisjonens utredning – ikke kan regnes som sterkt urimelig eller urettferdig tilbakevirkning etter Grunnloven § 97. Det gjelder også i den grad ordningen gjøres gjeldende for pensjonsutbetalinger som skjer etter dagens regler om beregningsgrunnlag, dvs. for personer som er født 1950 eller tidligere og for personer født 1951–1964. Vi tilføyer at den foreslåtte ordningen med indeksering – slik den er skissert – ikke har noen betydning for konklusjonen.