Forsiden

§ 97 - Tilbakevirkning ved vedtak om forlengelse av gruppeunntak - forholdet til grunnloven § 97

Saksnummer: 1996/03125 E KHR/ØØ

 

Dato: 26.11.1998

 

Tilbakevirkning ved vedtak om forlengelse av gruppeunntak - forholdet til grunnloven § 97

Vi viser til brev 10 november 1998, der Arbeids- og administrasjonsdepartementet ber Justisdepartementet, Lovavdelingen foreta en ny vurdering av om en forlengelse av et gruppefritak etter EØS-avtalen art 53 nr 3 kan skje med tilbakevirkende kraft uten at dette kommer i strid med grunnloven § 97.

Spørsmålet har flere sider. På den ene siden vil det ikke stride mot grunnloven § 97 å forlenge et gruppefritak med tilbakevirkende kraft i forhold til de offentligrettslige følgene av brudd på konkurransereglene. På den andre siden vil en ikke med tilbakevirkende kraft kunne frita partene i den konkurransebegrensende avtalen for et eventuelt erstatningsansvar overfor en tredjeperson som har oppstått i tidsintervallet mellom utløpet av gruppefritaket og vedtaket om forlengelse.

For det tredje er det spørsmål om et gruppefritak kan forlenges med tilbakevirkende kraft i forhold til bestemmelsen i konkurranseloven § 5-1 (jf EØS-loven § 1 jf EØS-avtalen artikkel 53 nr 2) om at ulovlige, konkurransebegrensende avtaler er ugyldige. Vi oppfatter ugyldighetsregelen som en sanksjonering av konkurransereglene og ikke som et vern for avtale­partene. En tilbakevirkende forlengelse av et gruppefritak kan ikke gjenopplive avtaler som må anses å ha falt bort etter sitt eget innhold i henhold til ordlyd, tolkning eller utfylling, andre ugyldighetsgrunner eller læren om bristende forutsetninger m m. På denne bakgrunn antar vi at det ikke vil være i strid med grunnloven § 97 å forlenge et gruppefritak med tilbakevirkende kraft i forhold til konkurranseloven § 5-1. For partene vil den faktiske forskjellen være minimal mellom en slik forlengelse av et gruppefritak og en forlengelse uten tilbakevirkende kraft der spørsmålet blir om partenes forutsetninger m m tilsier at de fortsatt skal være bundet av den opprinne­lige avtalen.