Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2213 FM CW

01.07.2005

Høring – NOU 2005: 15 – Obligatorisk tjenestepensjon

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 12 (2004-2005) 26. mai 2005 å be Regjeringen om å iverksette det videre arbeidet med en pensjonsreform i tråd med avtalen 19. mai 2005 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Det er i stortingsvedtaket bl.a. lagt til grunn at lovregler om obligatorisk tjenestepensjon skal tre i kraft 1. januar 2006. Banklovkommisjonen fikk, på bakgrunn av dette, 27. mai i oppdrag å utrede gjennomføringen av obligatorisk tjenestepensjon innen 1. juli 2005.

Banklovkommisjonen overleverte sin utredning om obligatorisk tjenestepensjon til Finansdepartementet i dag. Det vises til vedlagte stensilversjon.

Utvalget har i tråd med mandatet utformet et lovutkast som innebærer at foretak som kan opprette innskuddspensjons- eller foretakspensjonsordning etter innskudds- eller foretakspensjonsloven, skal ha plikt til å opprette en pensjonsordning i henhold til foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven som sikrer arbeidstakerne alderspensjon i tillegg til ytelsene fra eksisterende folketrygd. De foretak som allerede har etablert tjenestepensjonsordninger i henhold til foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven, vil ikke berøres av plikten forutsatt at pensjonsordningen allerede gir alderspensjon som er likeverdig med eller bedre enn de foreslåtte minstekravene til obligatorisk tjenestepensjon.

Som opplyst i Finansdepartementets brev til høringsinstansene 10. juni 2005 må utredningen, av hensyn til fremdriften i lovsaken, sendes på høring i sommer med kort høringsfrist.

Finansdepartementet ber i tråd med dette om høringsmerknader innen mandag 8. august d.å. Utsettelse av høringsfristen kan ikke påregnes.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Utredningen er også tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside ( http://odin.dep.no/fin/ ).

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Stensilversjon av NOU 2005: 15
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Til toppen